Kommuniké från årsstämman i SyntheticMR AB

Report this content

Årsstämman i SyntheticMR AB (publ) har avhållits den 25 april 2018 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Under sitt anförande på årsstämman redogjorde VD Stefan Tell bland annat för utvecklingen under 2017 och första kvartalet 2018.

”2017 var ännu ett år av stark tillväxt och vidareutveckling av våra partnersamarbeten. Försäljningen av MAGiC via GE Healthcare utvecklades väl och viktiga steg togs för att tillgängliggöra MAGiC funktionaliteten i reading room. Vidare tecknades ett tilläggsavtal med Siemens som innebär att SyMRI kommer finnas tillgängligt via syngo.via Open apps som lanseras nu under Q2 2018. En trend som också noterades under 2017 var att antalet oberoende studier ökade. Detta är en bra indikation på att SyMRI får ett starkare fotfäste ute på marknaden”, säger Stefan Tell.

”Första kvartalet 2018 präglades av fortsatt försäljningstillväxt samt viktiga regulatoriska godkännanden. Vi har erhållit godkännande för SyMRI NEURO från FDA vilket innebär att hela vårt produktpaket nu kan erbjudas till sjukhus och kliniker på den amerikanska marknaden. Utöver vårt eget godkännande har GE Healthcare fått MAGiC godkänt för försäljning i Kina genom ett godkännande av China Food and Drug Adminitration (CFDA). Vidare har Philips sekvens som möjliggör användning av SyMRI blivit godkänd av FDA. Dessa godkännande är en viktig del i vår fortsatta etablering av SyMRI på marknader runtom i världen ”, fortsätter Tell.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Stämman beslutade att årets vinst, 8 361 054:- balanseras i ny räkning. Kvarvarande överkursfond, 17 761 503:- samt balanserade vinstmedel, 1 105 508:-, totalt 27 228 065:- balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Att omval sker av styrelseledamöterna, Jan Bertus Marten Warntjes, Johan Sedihn, Yvonne Mårtensson och Staffan Persson. Staffan Persson omväljs till styrelsens ordförande.

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39 eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som genererar flera, justerbara MR-bilder och kvantitativ information från en enda MR-serie på 5-6 minuter - genererar ökad patientgenomströmning och objektivt beslutsunderlag till kliniker. SyMRI är CE-märkt och FDA 510(k) godkänd. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är listat på AktieTorget. För ytterligare information, se www.syntheticmr.com.

Prenumerera