Kommuniké från årsstämman i SyntheticMR AB

Report this content

Årsstämman i SyntheticMR AB (publ) har avhållits den 29 april 2019 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Under sitt anförande på årsstämman redogjorde VD Stefan Tell bland annat för utvecklingen under 2018.

”2018 var ett år med fortsatt försäljningstillväxt och SyntheticMR har en god finansiell ställning. Detta skapar både flexibilitet för framtida investeringar samt legitimitet för bolaget. Försäljningen av MAGiC fortsatte med god tillväxt och GE Healthcare lanserade MAGiC i reading room. Vidare blev MAGiC godkänd för försäljning på den kinesiska marknaden via godkännande av China Food and Drug Adminitration (CFDA). Siemens lanserade SyMRI som en applikation i lansering av syngo.via Open apps. Vi har också under 2018 erhållit regulatoriska godkännande från FDA för SyMRI tillsammans med MR-system från GE Healthcare och Philips”, säger Stefan Tell

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens utdelningsförslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 1,50 kronor per aktie.  Resterande balanserade medel om 33 883 349 kr inklusive överkursfond och balanserade vinstmedel, överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Att omval sker av styrelseledamöterna, Jan Bertus Marten Warntjes, Johan Sedihn, Yvonne Mårtensson och Staffan Persson. Yvonne Mårtensson väljs till ny ordförande i styrelsen.

Stämman beslutade att införa en valberedning genom att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2019.

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, tf VD, SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som genererar flera, justerbara MR-bilder och kvantitativ information från en enda MR-serie på 5-6 minuter - genererar ökad patientgenomströmning och objektivt beslutsunderlag till kliniker. SyMRI är CE-märkt och FDA 510(k) godkänd. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är listat på Spotlight Stock Exchange. För ytterligare information, se www.syntheticmr.com.

Prenumerera

Dokument & länkar