Kommuniké från årsstämman i SyntheticMR AB

Report this content

Årsstämman i SyntheticMR AB (publ) har avhållits den 5 maj 2020 varvid stämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

 

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens utdelningsförslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 1,50 kronor per aktie. Resterande balanserade medel om 30 766 834 kr inklusive överkursfond och balanserade vinstmedel, överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade om nyval av styrelseledamot Petra Apell samt om omval av Jan Bertus Marten Warntjes, Johan Sedihn och Staffan Persson som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Johan Sedihn till ordförande för styrelsen.

Stämman beslutade att valberedning ska utses genom att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2020.


För ytterligare information kontakta Ulrik Harrysson, VD SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87 eller Johanna Norén, Interim ekonomichef SyntheticMR AB, +46 70 619 21 00.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetisk Resonanstomografi (MR). SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en 6-minuters undersökning. Produkten SyMRI finns i olika paketeringar. SyMRI IMAGE tillhandahåller snabba arbetsflöden inom MR, vilket möjliggör hög patientgenomströmning. SyMRI NEURO möjliggör automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger objektivt beslutsstöd. SyMRI är en CE-märkt och FDA 510 (k) godkänd produkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, se www.syntheticmr.com.

Prenumerera

Dokument & länkar