Årsredovisning 2018

Report this content

1 JAN - 31 DEC 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 363 tusen euro (16 379), en ökning med 48,7 procent
 • EBITDA på 1 068 tusen euro (359) och EBITDA-marginal på 4,4 procent (2,2)
 • EBIT på 733 tusen euro (193) och rörelsemarginal på 3,0 procent (1,2)
 • Resultat efter skatt på -974 tusen euro (-404)

JANUARI - DECEMBER – VIKTIGA HÄNDELSER 

 • Intäkterna och rörelseresultatet för 2018 var de högsta i Talkpools historia
 • Tyskland, Nederländerna och Tanzania bidrog väl till tillväxt och resultat 
 • Icke-strategiska eller olönsamma Network Services-verksamheter reviderades och omstrukturerades
 • IoT-mjukvaruutveckling insourcades till Talkpool Pakistan, för att bygga know-how och kapacitet i koncernen 
 • Stora framsteg i utvecklingen av miljö-IoT-lösningar baserade på såväl egna som partnerprodukter 
 • Talkpool med partners lanserade världens första smarta golvbrunn för förebyggande av skador i våtrum
 • Nordiska IoT-nätverket (Niot) grundades av Talkpool tillsammans med en grupp investerare
 • Talkpool tilldelades ITSM-initiativpriset 2018 för projektet "Luft och Vatten med IoT"
 • Talkpool grundade blockchain-företaget JoorsChain AG i Schweiz
 • LCC Pakistan var fullt konsoliderat och integrerat i koncernen 
 • Obligationslånet på 24 MSEK som emitterades på den svenska marknaden blev övertecknat
 • Talkpool gick in på den saudiarabiska marknaden

VD Ord

2018 firade Talkpool 18 år på kommunikationsmarknaden och 2 år på aktiemarknaden. Noteringen på Nasdaq First North i maj 2016 gav Talkpool de muskler som behövdes för att växla upp till en ny ambitiös tillväxtstrategi. I början av 2018 hade vi växt till ett mycket större bolag än 2016, med tre förvärvade enheter i Nederländerna, Belgien och Pakistan fullt konsoliderade och väl integrerade i koncernen. Under 2018 fortsatte den organiska tillväxten i god takt med siktet inställt på att uppnå målen 2021. Alla anställda i den globala Talkpool-familjen gör sitt yttersta varje dag för att nå dessa mål och jag är stolt över deras lojalitet och vilja att göra sitt bästa för företaget. All kreativitet och hårt arbete de investerat visade sig i tillväxten och rörelseresultatet för 2018 och kommer även fortsättningsvis att ligga till grund för Talkpools framtida framgång.

Första halvåret 2018 blev den ekonomiskt starkaste perioden i Talkpools historia och marknadsenheter på alla kontinenter, som Tyskland, Nederländerna och Tanzania, bidrog till det positiva resultatet.

Det fanns också utvalda marknader som inte bidrog enligt förväntningarna, så under andra halvåret 2018 genomförde Talkpool ett antal interna förbättringsprojekt runt om i världen. En av de viktigare aktiviteterna var att revidera och omstrukturera icke-strategiska och olönsamma Network Services-verksamheter i Afrika och Latinamerika. Utöver det gjordes investeringar i införandet av nya serviceleveransprocesser, verktyg och utbildningar i våra större enheter i Haiti och Pakistan. I Haiti utvecklades och infördes ett arbetsstyrningssystem tillsammans med nya arbetsprocesser och ny personal anställdes och utbildades för att öka effektiviteten och kontrollera kostnaderna i den lokala drift- och underhållsorganisationen.

De flesta av dessa aktiviteter var planerade, men de hade en negativ inverkan på nettoresultatet under andra halvåret 2018. En förbättring av vinstmarginalerna kunde dock registreras redan under fjärde kvartalet. De här åtgärderna frigör inte bara pengar för utveckling av IoT-lösningar och nischtjänster inom Network Services, utan de frigör också tid som kan investeras i utvecklingen av ny verksamhet inom lönsamma tillväxtområden, vilket lägger grunden för en lönsam tillväxtökning.

IoT
2014 när Talkpool gick in på IoT-marknaden var vårt fokus brett och vi bearbetade ett flertal så kallade vertikaler (industrier). Fyra år senare har Talkpool, baserat på sin erfarenhet och efterfrågan på marknaden, utvecklat en omfattande kompetens och portfölj av IoT-lösningar inom smarta städer och byggnader i allmänhet och miljöövervakning i synnerhet. Övervakning och kontroll av temperatur och kvalitet på inomhusluft blir allt viktigare för industrier och kontor, men även för skolor och bostäder. Pengar kan sparas och livskvaliteten kan förbättras genom ökad effektivitet, förebyggande av skador och en hälsosammare miljö. Talkpool har utökat sin portfölj av lösningar för smarta byggnader och smarta städer och har skaffat sig en stark position och ett gott rykte som en av de ledande leverantörerna av IoT-lösningar för kvalitetskontroll av inomhus- och utomhusmiljö.

Under 2018 gjordes betydande investeringar och ansträngningar för att lansera nya IoT-produkter och lösningar för miljöövervakning. En av de mest lovande IoT-lösningarna, världens första smarta golvbrunn är byggd på trådlösa fuktdetektorer och hanterar det globala problemet med vattenskador i byggnader, särskilt våtrum som badrum. Vår lösning upptäcker fukt innanför fuktspärren, vilket kan leda till dyra skador och detta har potential att skapa betydande värden för t ex försäkringsbolag och fastighetsägare. Endast i Sverige uppgår kostnaden för vattenskador till 5 miljarder kronor årligen och detta kan minskas väsentligt om läckagen upptäcks i tid.

Under 2018 insourcade Talkpool också sin IoT-mjukvaruutveckling från den tidigare underleverantören i Indien till Talkpool Pakistan. En ny utvecklingsavdelning startades och nya ingenjörer anställdes och utbildades på våra produkter. Denna åtgärd är en del av Talkpools strategi att utnyttja välutbildad och effektiv personal i Talkpool Pakistan för att stödja affärsenheterna och marknadsenheterna i koncernen med interna tjänster, produktutveckling och service. Investeringen kommer att löna sig i framtiden och garantera tillgången till kostnadseffektiv intern kompetens och högkvalitativa utvecklingstjänster.

Nästa steg i vår IoT-utvecklingsstrategi är att etablera ett samarbete med schweiziska universitet inom IoT-lösningar för miljökontroll. Samarbetet med tekniska fakulteter vid universitet har länge varit en del av Talkpools affärsmodell och vi planerar nu att utnyttja denna kompetenskälla och involvera kvalificerade individer och institutioner i vår IoT-utvecklingsprocess för att ta våra lösningar till nästa nivå.

Talkpool bröt också ny teknisk mark när vi grundade konsortiet "JoorsChain" tillsammans med Joors och TrueChain för utveckling av en blockchain-plattform. Den grundläggande tanken är att skapa ett modernt ekosystem för att hantera mikrotransaktioner som involverar flera olika parter på ett enkelt, effektivt och öppet sätt. Blockchain är en komplementär teknik till vår IoT-strategi där vi använder vår nätverks- och säkerhetskompetens.

Ett nytt år
Som vi tidigare nämnt tror vi att 2019 kommer att bli ett genombrottsår för IoT och starten på det nya året har hittills motsvarat dessa förväntningar.

I januari överförde Tele2 och Talkpool det gemensamma Göteborgs LoRa-nätet till NIoT, vilket var ett viktigt steg för den totala IoT-infrastrukturen som Nordic IoT Networks hanterar och det passar väl i företagets strategi att dela nät med partners. Ett ytterligare steg mot samarbete kring IoT-nät i Sverige togs då Talkpool inledde ett samarbete med StadshubbsAlliansen, ett samarbete mellan kommunala stadsnätverk som främjar hållbar digitalisering av det smarta samhället.

I april la B Meters en stor order för motsvarande 95 000 euro på Talkpools IoT-produkter som är kompatibla med B Meters mekaniska vattenmätare. B Meters är en av världens ledande vattenmätare tillverkare, med en produktion av 2.000.000 mätare per år, som nu planerar att göra alla sina produkter smarta med hjälp av 
Talkpools teknik. Liksom HP och Dell säljer sina bärbara datorer över hela världen med Intel-processorn inuti, kommer B Meters att sälja smarta vattenmätare över hela världen med Talkpools smarta IoT-teknik inuti.

Konceptet med att samarbeta med ledande leverantörer av befintliga "dumma" produkter och göra dem smarta är en del av Talkpools strategi och kommer att vara en viktig modell för att snabbt öka vår IoT-tillväxt de närmaste åren.

göra sina produkter smarta med Talkpool-tekniken. Liksom HP och Dell säljer sina bärbara datorer över hela världen med Intel-processorn inuti, kommer B Meters att sälja smarta vattenmätare över hela världen med Talkpools smarta IoT-teknik inuti.

Konceptet att samarbeta med ledande leverantörer av befintliga "dumma" produkter och apparater och göra dem smarta är en del av Talkpools strategi och kommer att vara ett sätt att snabbt öka vår IoT-verksamhet de närmaste åren.

Erik Strömstedt, CEO

Denna information är sådan information som Talkpool är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl 08.50 CET.  

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.  

Taggar: