Erbjudandet att teckna aktier i Talkpool övertecknades

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika.

Talkpool AG (”Talkpool” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 30 augusti 2017 att styrelsen, givet extra bolagsstämmas godkännande, beslutat att genomföra en nyemission om 32,9 miljoner kronor riktad till Bolagets aktieägare samt allmänheten och institutionella investerare i Sverige (”Erbjudandet”). Den 19 september 2017 godkände extra bolagsstämma styrelsens beslut. Erbjudandet övertecknades kraftigt varför även möjligheten att utöka Erbjudandet med cirka 5 miljoner kronor kommer att utnyttjas. Drygt 90% av Erbjudandet tecknades av befintliga aktieägare och långivare.

Genom Erbjudandet och utökningen av Erbjudandet tillförs Bolaget därmed 37,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Handel med de nya aktierna beräknas inledas under inledningen av november 2017. Besked om tilldelning kommer att erhållas i form av en avräkningsnota.

Efter att Erbjudandet och utökningen av Erbjudandet har registrerats i handelsregistret i Schweiz kommer det totala antalet aktier i Talkpool att öka med 1 723 384 aktier från 2 992 222 aktier till 4 715 606 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 86 169 kr från 149 611 kr till 235 780 kr, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 36,5 procent.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Talkpool i samband med Erbjudandet.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Talkpool. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

De nya aktierna kommer ej att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 

Om Talkpool 
Talkpool är noterat
NASDAQ First North. Talkpool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är Talkpools Certified Advisor. 

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017 kl. 12.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar