INBJUDAN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare bjuds härmed in till extra bolagsstämma i Talkpool AG, Chur, Schweiz, onsdagen den 24 maj 2017 kl. 10:00 på Hotel Chur, Welschdörfli 2, 7000 Chur, Schweiz

AGENDA

1.   Ökning av aktiekapitalet
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår att en ökning av aktiekapitalet genomförs enligt följande:

1.1.   Ökning av aktiekapitalet, från nuvarande CHF 165 000,00, med högst CHF 135 000,00, vilket resulterar i sammanlagt högst 300 000 CHF, genom att emittera högst 2 700 000 aktier med ett kvotvärde på CHF 0,05 till en teckningskurs som fastställs av styrelsen

1.2.   De nyemitterade aktierna ger innehavaren rätt till utdelning från och med den 1 januari 2017

1.3.   De nyemitterade aktierna medför inte några privilegier (ty: Vorrechte)

1.4.   Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske kontant

1.5.   De nyemitterade aktierna medför inte några restriktioner vid inskrivning i aktieboken

1.6.   De nuvarande aktieägarnas teckningsrätter kvarstår.

Kommentar: Syftet med aktiekapitalökningen är finansiering eller refinansiering av företagsförvärv samt utökning av aktieägargruppen.

1.7.   Styrelsen ska genomföra aktiekapitalökningen samt se till att denna registreras i handelsregistret inom tre månader.

2. Övrigt samt rösträtt

 

Bolagsinformation
Rätt att deltaga


Aktieägare som är registrerade i aktieboken och i avstämningsregistret enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument per den 5 maj 2017, har rätt att deltaga vid bolagsstämman. Ansökningar om registrering av rösträtt i aktieboken måste lämnas in senast den 5 maj 2017 kl. 17:00 CEST.

Aktier som säljs efter den 5 maj 2017 har inte rösträtt vid bolagsstämman.Deltagande aktieägare ska bekräfta deltagandet senast den 17 maj 2017. Deltagandekort och röstmaterial kommer att överlämnas vid ingången. Aktieregistrering kommer att vara stängd från den 5 maj 2017 till den 25 maj 2017.

Representation

Aktieägare kan vara företrädda på bolagsstämman genom sin juridiska ombud eller på följande vis:


a)    
Av en annan person, som inte behöver vara aktieägare
b)   
Av representanten för Talkpool AG
c)    
Genom sin förvaringsbank som representant
d)   
Av den oberoende fullmäktige enligt art. 689c OR, schweizisk lag. Som sådan har advokaten Mlaw Josef Gabrieli, Hinterm Bach 40, 7000 Chur, utsetts.


En kopia av fullmakten samt instruktioner för den oberoende fullmäktige finns att hämta på hemsidan (www.talkpool.com)

Allmän kommentar
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att köpa aktier. Detta är inte heller ett emissionsprospekt i enlighet med Art. 652a, schweizisk lag eller ett noteringsprospekt i den mening som avses i reglerna för NASDAQ First North.

Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla denna inbjudan till bolagsstämma om syftet med den avsedda aktiekapitalökningen skulle falla bort.

Chur, 1 maj 2017, styrelsen


Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 11.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar