Kommuniké från årsstämma i Talkpool AG fredagen den 24 maj 2019

Report this content

Publiceras tisdagen den 28 maj klockan 08.00

Styrelsens ordförande, Magnus Sparrholm, öppnade Talkpool AGs Årsstämma. Han gick igenom koncernredovisningen och berättatde att koncernen 2018 generat en försälning om EUR 24’363’273 och en netto förlust till Talkpool AGs aktieägare om EUR 943’045.

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och 2018 års resultat på CHF 1’928’923 i moderbolaget Talkpool AG balanseras i ny räkning. Efter att årets resultat balanserats, uppgår den totala balanserade förlusten till CHF 2’341’310 i moderbolaget.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Styrelseledamöterna Magnus Sparrholm, Wolfgang Essig, Stefan Lindgren och Stan Schroeder omvaldes. Magnus Sparrholm omvaldes till styrelsens ordförande. Dr. Dirk Fisseler valdes in som ny styrelsemedlem. PWC omvaldes som revisor med Nino Brenn och Beat Inauen som ansvariga revisorer.

Bolagsstämman beslutade avseende styrelsens arvode till och med utgången av årsstämman 2020, i enlighet med tidigare år, att respektive ledamot erhåller CHF 1’000 (Schweizerfrank) per månad. Styrelseordförande Magnus Sparrholm avstår dock från styrelsearvode. Totala styrelsearvodet får uppgå till maximalt CHF 60’000. Stan Schroeder och Wolfgang Essig omvaldes som ansvariga för att utforma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen träffas personligen normalt fyra gånger per år och håller dessutom flera distansmöten. Det beslutades att koncernledningen skall få maximalt CHF 750’000 per år fast lön och maximalt CHF 100’000 i variabel lön.

Stämman beslöt vidare att inte förlänga styrelsens förfogande över aktier. Den 21 juni 2019 löper styrelsens bemyndigande över 2’244’160 aktier ut, och därefter krävs en bolagsstämma för att emittera aktier eller bemyndiga styrelsen att nyemittera aktier.

Samtliga beslut var enhälliga och det fanns inga invändningar mot styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Strömstedt, CEO    Tel: +41 79 790 60 40
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar