Strukturförändringar för bättre fokus och tillväxt

Report this content

I en föränderlig marknad har det blivit tydligt att Talkpools struktur inte är optimal för det fokus som ger bäst avkastning till aktieägarna. Samtidigt är det uppenbart att bolagets olika delar var för sig skulle vara mer värda än den helhet som de utgör inom Talkpool. Därför har styrelsen inlett en omfattande översyn för att undersöka i vilken mån vissa verksamheter bör omstruktureras eller i något fall eventuellt särnoteras i syfte att skapa aktieägarvärde, men också för att koncernen ska ha optimal struktur inför den tillväxt som bolaget står inför.

Verksamheter med lågt bidrag till Talkpool-koncernen som skulle kunna utgöra ett tillskott i någon annan verksamhet har identifierats och vissa diskussioner har redan initierats. Styrelsen kommer att informera närmare om dessa processer senare under året men vill redan nu vara tydlig med att omstruktureringar kommer göras med aktieägarvärde och långsiktig affärsmässighet som främsta ledstjärnor.

Även bolagets kapitaliseringsmodell har setts över och kommer i och med ovan nämnda omstrukturering att förbättras. Att centralt finansiera våra vitt spridda verksamheter är inte optimalt och bolaget har redan börjat arbeta med mer lokal finansiering. Att låna pengar lokalt och i samma valuta som man har intäkter och kostnader i, minskar finansieringskostnaderna för gruppen och behovet av valutasäkring. Det är uppenbart att en verksamhet har lättare att få kort- och långsiktig finansiering på sin lokala marknad och flera av våra dotterbolag har starka kassaflöden som tillåter lånefinansiering för att stötta den tillväxtfas som bolaget är på väg in i. Våra dotterbolag har för tillfället outnyttjade bankkrediter och kontanter uppgående till ca 2 MEUR.
 

För mer information se kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool
Tel: +41 81 250 2020

erik.stromstedt@talkpool.com
 

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden.
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 23.50 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar