Talkpool delårsrapport januari-december 2018

Report this content

OKT 1 - DEC 31 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 908 tusen euro (6 123), en ökning med 12,8 procent
 • EBITDA på 329 tusen euro (333) och EBITDA-marginal på 4,8 procent (5,4)
 • EBIT på 230 tusen euro (220) och rörelsemarginal på 3,3 procent (3,6)
 • Resultat efter skatt på -687 tusen euro (-175)

JAN 1 - DEC 31 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 363 tusen euro (16 379), en ökning med 48,7 procent
 • EBITDA på 1 068 tusen euro (359) och EBITDA-marginal på 4,4 procent (2,2)
 • EBIT på 733 tusen euro (193) och rörelsemarginal på 3,0 procent (1,2)
 • Resultat efter skatt på -974 tusen euro (-404)

VIKTIGA HÄNDELSER OKTOBER-DECEMBER 2018

 • Försäljning och rörelseresultat tillbaka på plan igen 
 • Omstrukturering av Network Services och ökat fokus på nischtjänster
 • Framgångsrik utveckling av IoT-lösningar för miljöövervakning
 • Ericsson och Talkpool Saudiarabien tecknade storkontrakt värt 5 miljoner dollar
 • JoorsCoin listades på Hotbit baserat på Talkpool-teknik
 • Talkpool med partners lanserade världens första smarta golvbrunn
 • Första IoT-pilotinstallationen på ett Saudiarabiskt sjukhus
 • IoT-testinstallation för Shell på en flytande oljeplattform utanför norska kusten

VD-ORD

Under det fjärde kvartalet återvände Talkpool till tillväxt och genererade en rekordomsättning på 6,9 miljoner euro, tack vare att flera marknadsandelar överträffade sina försäljningsmål, bland annat Sverige, Nederländerna och Uganda. Detta är en ökning med 13% jämfört med Q4 2017 och 18% ökning jämfört med Q3 2018. På många marknader återvände bruttomarginalen till nivåerna för Q1 och Q2 2018 och koncernen uppnådde en genomsnittlig bruttomarginal på 23,1%. Overhead-kostnaderna var fortfarande relativt höga i Q4 på grund av omstruktureringskostnader, men totalen sjönk jämfört med tredje kvartalet. Framgångarna på ett flertal marknader ledde ett totalt operativt resultat (EBITDA) på 0,3 miljoner euro. Omstruktureringskostnader och avskrivningar i några av våra lågpresterande länder kombinerat med extraordinära valutaförluster och finansieringskostnader ledde till ett nettoresultat på -0,7 miljoner euro.

IoT
Talkpools position och rykte som en av de ledande leverantörerna av IoT-lösningar för kontroll av inomhus- och utomhusmiljö bekräftatades i ett flertal kundprojekt under fjärde kvartalet. Flera av våra Smart Buildings- och Smart Cities-lösningar industrialiserades och togs i kommersiell drift i svenska kundprojekt. De första stegen mot ett IoT-genombrott i Mellanöstern togs också när Talkpool gjorde en pilotinstallation av en inomhusmiljö-lösning på ett sjukhus i Saudiarabien.

Talkpool har, som redan kommunicerades i Q3, insourcat sin mjukvaruutveckling för IoT till Talkpool Pakistan, i linje med vår plan att utnyttja den kompetenta personalen i Talkpool Pakistan för att stödja affärsenheterna och marknadsenheterna i koncernen med interna tjänster, produktutveckling och leveranser. Nästa steg i vår IoT-utvecklingsstrategi är att etablera ett samarbete med schweiziska universitet inom IoT-lösningar för miljökontroll. Samarbetet med tekniska fakulteter vid ledande universitet har länge varit en del av Talkpools affärsmodell och vi planerar nu att involvera kvalificerade individer och institutioner i vår IoT-utvecklingsprocess för att ta våra lösningar till nästa nivå.
I december lanserade Talkpool världens första smarta golvbrunn. IoT-lösningen är byggd på trådlösa fuktsensorer och fokuserar på att minska de 5 miljarder kronor per år som vattenskador kostar i Sverige genom tidigt upptäckt av läckage. Sensorerna upptäcker fukt i tätskiktet som kan leda till omfattande vattenskador och betydande kostnader för t ex försäkringsbolag och fastighetsägare. Den smarta golvbrunnen har utvecklats i samarbete med tre strategiska partners. Den ledande tillverkaren av sanitetsartiklar för badrum och kök, Sveriges ledande företag inom skadedjursbekämpning och byggnadsmiljö och ett av Sveriges största försäkringsbolag. I genomsnitt kostar en vattenskada i ett badrum 70 000 kronor per fall. Denna kostnad minskar avsevärt om skadan upptäcks tidigt. Efter pilotinstallationer i ett flertal byggnader under fjärde kvartalet 2018 och första kvartalet 2019 kommer Talkpool och våra partners att industrialisera lösningen och göra en kommersiell lansering under 2019.

Under 2016 investerade Talkpool i det schweiziska företaget Sparkzone. Företaget hade utvecklat en IoT-baserad lösning för office space management som riktade sig till kunder som Regus och hotellkedjor. När det så småningom visade sig att Sparkzones lösning inte utvecklades i samma riktning som Talkpools övergripande IoT-strategi, bestämde sig Talkpool för att inte göra ytterligare investeringar i Sparkzone. Under fjärde kvartalet bestämde vi oss för att skriva av vår investering i Sparkzone, vilket hade en negativ inverkan på vår nettovinst.

Network Services
Som Talkpool kommunicerade i sin 5-åriga ”Grand Master Plan” är målet att alltmer fokusera på nischtjänster inom området Network Services och stegvis avveckla rena installationsverksamheter baserade på stora volymer med små marginaler. I synnerhet i utvecklingsländer där priskonkurrensen är hård och kompetens och kvalitet är sekundärt. Under andra halvåret 2018 genomförde Talkpool ett antal internförbättringsprojekt runt om i världen, inklusive omstrukturering och avyttring av icke-lönsamma eller icke-strategiska projekt och företag.

Kostnaderna för dessa förbättringsprojekt påverkade nettoresultatet negativt under andra halvåret 2018, men förbättringen av rörelsevinsterna syntes redan under fjärde kvartalet. Förbättringsåtgärderna kommer både att frigöra pengar för IoT och nischtjänster inom network services och friföra management-tid som kommer att satsas på utveckling av nya verksamheter inom lönsamma tillväxtområden.

I oktober tecknade Talkpool ett stort avtal med Ericsson i Saudiarabien för utbyggnad och integration av mobilnät. Projektet startade småskaligt under fjärde kvartalet, men kommer att fortsätta under flera år.

Q1 2019
Utbyggnaden av det nordiska IoT (NIoT) LoRa-nätverket i Sverige gjorde stora framsteg när Tele2 och Talkpool överförde det gemensamma Göteborg LoRa-nätverket till NIoT. Tele2 / Talkpool Göteborgs-nätverk kompletterar den totala IoT-infrastrukturen som Nordic IoT Networks hanterar, och det passar väl in i företagets nya SNO-strategi. Ett ytterligare steg mot samarbete kring IoT-nät i Sverige togs då Talkpool inledde ett samarbete med StadshubbsAlliansen. StadshubbsAlliansen är ett initiativ från Öresundskraft, som genom samarbete mellan kommunala stadsnätverk främjar hållbar digitalisering av smarta samhällen.

Vi tror, som tidigare kommunicerats, att 2019 kommer att bli ett genombrottsår för IoT och vi är övertygade om att vi kommer att kunna fortsätta leverera på våra prognostiserade tillväxtmål för 2021.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Erik Strömstedt, CEO    Tel: +41 79 790 60 40
erik.stromstedt@talkpool.com

 
 
Om Talkpool

Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.  

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 08.55 CET.

Taggar: