Talkpool delårsrapport januari-juni 2018

APR 1 - JUN 30 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 509 tusen euro (3 441), en ökning med 60 procent
 • EBITDA på 375 tusen euro (86) och EBITDA-marginal på 6,8 procent (2,5)
 • EBIT på 301 tusen euro (67) och rörelsemarginal på 5,5 procent (2,0)
 • Resultat efter skatt på -58 tusen euro (-116)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 126 tusen euro (158)

JAN 1 - JUN 30 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 626 tusen euro (6 896), en ökning med 69 procent
 • EBITDA på 882 tusen euro (-44) och EBITDA-marginal på 7,6 procent (-0,6)
 • EBIT på 702 tusen euro (-80) och rörelsemarginal på 6,0 procent (-1,2)
 • Resultat efter skatt på -95 tusen euro (-304)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 120 tusen euro (167)

VIKTIGA HÄNDELSER APRIL-JUNI 2018

 • De första sex månaderna 2018 var den finansiellt starkaste perioden i Talkpools historia
 • Den finansiella utvecklingen överträffade tillväxtplanen för 2021
 • Pakistan, Haiti, Holland, Tanzania och Tyskland överträffade förväntningarna
 • Den nya Saudiarabiska marknaden nådde break-even och konsoliderades in i gruppen fr o m juni
 • Talkpool belönades med ITSM initiativ-priset 2018 för projektet ”Luft och Vatten med IoT”
 • Tillsammans med en grupp investerare grundade Talkpool Nordic IoT Networks(Niot)
 • Talkpool registrerade Blockchain-firman JoorsChain AG i Schweiz
 • Andreas Öhrnberg utsågs till ny CFO för Talkpool-koncernen

VD KOMMENTAR

Med ett starkt första kvartal i ryggen, gick Talkpool in i andra kvartalet med ett bra momentum. I samtliga av våra regioner, Europa, Mellanöstern & Pakistan (MEPA), Karibien & Latin Amerika (CALA) och Afrika, kunde dotterbolagen utnyttja detta momentum för att fortstätta utveckla den lokala verksamheten. Sammantaget var utvecklingen under Q2 enligt förväntan och de första sex månaderna av 2018, det starkaste halvåret i Talkpools historia, både finansiellt och marknadspositioneringsmässigt. 

 Koncernens nettoomsättning under Q2 ökade med 60 procent till 5 509 tusen euro (3 441) jämfört med samma period under 2017, tack vare förvärvet av LLC Pakistan och organisk tillväxt. Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 11 626 tusen euro vilket motsvarar en ökning på 69 procent jämfört med förra året. Bruttomarginalen förbättrades 2,4 procentenheter till 26,8 procent jämfört med samma kvartal förra året och trots en lägre omsättning än i Q1 så var bruttomarginalen i enligt med budget och på en ny rekordnivå. Förbättringen jämfört med tidigare period kan förklaras av lägre försäljningskostnader för existerande projekt tillsammans med en förskjutning mot nischprojekt med högre marginaler. Bruttomarginalen för de första sex månaderna steg kraftigt jämfört med förra året med 4.2 procentenheter till 26.1 procent.

EBITDA för perioden var 375 tusen euro, en markant förbättring jämfört med en EBITDA på 86 tusen euro i Q2 2017. Overheadkostnaderna steg som väntat långsammare än intäkterna tack vare förbättrad kostnadskontroll, och EBITDA för det första halvåret 2018 på 882 tusen euro är det starkaste halvårsresultatet till dags dato. Med den solida finansiella utvecklingen under H1, har vi överträffat tillväxtförväntningarna för de först två åren samt är i framkant av tidsplanen för att nå våra finansiella mål för 2021. 

 Det förvärvade dotterbolaget LCC Pakistan genomgick den sista delen av integrationen i koncernen under Q2, samt påbörjade fokusera på att stödja utvecklingen av ME regionen enligt plan. LCC Pakistans goda kontakter och track-record i Mellanöstern har öppnat upp för goda tillväxtmöjligheter i regionen. Den regionala ledningsgruppen fortsatte att framgångsrikt utveckla konsult och nisch nätverksservice verksamheten. Samtidigt har ett antal IoT möjligheter också genererats i regionen. Efter månader av investeringar och framgångsrik uppskalning av projekt med ett antal nya kunder, nådde affären i Saudiarabien break-even i juni. Talkpool förvärvade ett företag med ”platinum-status” i Saudiarabien, Virtual Connect, som kommer att döpas om till Talkpool Saudi LLC. Verksamheten konsolideras in i Talkpool koncernen från juni. Genom att skala upp verksamheten varsamt och med god kvalitet i botten, förväntas Talkpool öka sina intäkter i Saudiarabien markant under de kommande 3 åren. 

Den växande region Europa, med Nederländerna och Tyskland i spetsen, fokuserar på att leverera värdeskapande nätverkstjänster till teleoperatörer som Deutsche Telekom och Cellnex. Efterfrågan på de specialiserade planeringstjänster för bredbandsnät som Talkpool utför för Deutsche Telekom i Tyskland fortsatte växa. Talkpool är en av få samarbetspartners som kan leverera denna tjänst. Efter etableringen av ett nytt geografiskt planeringområde under Q2, fortsätter Talkpool att utöka kapaciteten genom att anställa och utbilda nätplaneringsspecialister för de nuvarande två områdena. Expansion till nya områden är ett naturligt steg. 

 Då kunder efterfrågade mer än vad Talkpool kunde finansiera, började styrelsen utvärdera finansieringsmöjligheter under Q2. I maj kommunicerade Talkpool AG att bolaget undersökte möjligheterna att ta in högst 24 miljoner kronor utan att späda ut existerande aktieägare. 

 Talkpool fortsatte att fokusera på IoT-lösningar för intelligenta byggnader som mäter och kontrollerar inomhusmiljön. Dessa lösningar har redan skapat ett stort intresse bland fastighetsägare och byggbolag som vill säkerställa byggnadskvalitet samt hos skadeförsäkringsbolag. Ett exempel är den intelligenta golvbrunnen, där en liten investering från fastighetsägaren, byggbolag och försäkringsbolag kan leda till en stor besparing genom tidig upptäckt av fukt och mögel. 

 I april, belönades Talkpool och IVL Svenska Miljöinstitutet med ITSM initiativ utmärkelsen 2018 för miljöövervaknings projektet “Luft och Vatten med Internet of Things” i Göteborg. Talkpool är en av de viktigaste aktörerna i LoV-IoT samarbetet, ett smart city projekt i Sverige. LoV-IoT har som vision att förbättra den allmänna hälsan genom att förbättra städers luft och vatten med hjälp av övervakningsprogram. Utmärkelsen befäster Talkpools redan starka ställning som specialist inom miljöövervakning. Denna sommar, har vi kunnat observera de allvarliga konsekvenser av den globala uppvärmningen med: torka, bränder samt förorening av vatten och luft. Talkpools LoRa baserade miljölösning med låg energiförbrukning och bra inomhustäckning, möjliggör mätningar och ger varningssignaler för att förutse miljöutsläpp och katastrofer.

För att möta den ökande kundefterfrågan på IoT-uppkoppling, pådriven av det ökande antalet IoT projekt och sensorer, lanserade Talkpool IoT-nätverksbolaget Nordic IoT (Niot) i maj. De nordiska länderna är fortsatt i den globala framkanten för IoT utveckling och antalet uppkopplade saker förväntas vara fyra gånger fler än i resten av världen 2021. Niots täckning förväntas ge den Nordiska IoT-marknaden en skjuts och när LoRa-nätverket blir mer etablerat, så har Talkpool en stark plattform för att leverera volym uppdrag inom IoT. Nätverket kommer initialt täcka Stockholms- Göteborgs- och Malmö/Lund-, samt Uppsala-regionen och i ett senare skede hela Sverige, Norge och Danmark. I maj kommunicerade Telia att de ska implementera ett NB-IoT nätverk över Sverige. Detta kommer att öka intresset för IoT i Norden och driva på den fortsatt marknadsutvecklingen. 

I april registrerade Talkpool och dess samarbetspartners, bolaget JoorsChain AG i Schweiz som ett managementbolag för tekniska lösningar inom blockchain-teknologi. Vi är övertygad om att blockchain-teknologin kommer att användas inom internet för öka säkerheten, förebygga bedrägeri och fastställa härkomsten av digitala dokument. Därför förbereder sig Talkpool på att inte bara på att ansluta många nya saker till internet, utan även på att samla och använda den nya informationen på ett intelligent och säkert sätt.

Under juni stärktes koncernledningen genom utnämningen av Andreas Öhrnberg till CFO. Andreas har mer än 10 års erfarenhet från ledande ekonomi- och management roller inom finans- samt IT-sektorn och tar med sig värdefulla erfarenheter från controlling och corporate finance.  

I augusti emitterade Talkpool ett obligationslån motsvarande 24MSEK som löper på två plus ett år. Obligationslånet leder inte till någon utspädning av befintliga aktieägare. Likviden avses användas till rörelsekapital, potentiella förvärv samt till att refinansiera lånefinansiering som togs upp i samband med kapitalanskaffningen under föregående år. 

Erik Strömstedt VD

Denna information är sådan information som Talkpool är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl 08.30 CET. 


För mer information, vänligen kontakta:
 

Erik Strömstedt, CEO    Tel: +41 79 790 60 40
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
Talkpool tillhandahåller IOT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden.
FNCA Sweden AB är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.

Taggar: