Talkpool delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

APR 1 - JUN 31 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 569 tusen euro (5 509), en ökning med 1.1 procent
 • EBITDA på 52 tusen euro (375) och EBITDA-marginal på 0,9 procent (6,8)
 • EBIT på -40 tusen euro (301) och rörelsemarginal på -0,7 procent (5,5)
 • Resultat efter skatt på -801 tusen euro (-58) 
 • Resultat efter skatt, justerat för orealiserade valutavinster, på -604 tusen euro

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER APRIL-JUNI 2019

 • Bruttomarginalen förbättrades under kvartalet tack vare lägre kostnader för sålda tjänster
 • Betydande negativt nettoresultat drivet av stora icke operativa kostnader, speciellt orealiserade valutaförluster p g a extrema valutakursförändringar
 • Talkpool hade vid kvartalslutet en stadig kassa på nästan 1 500 tusen euro i likvida medel och 1 000 tusen euro i outnyttjat kreditutrymme i koncernen
 • Bruttomarginaler och EBITDA i Nederländerna och Pakistan överträffade förväntningarna
 • Omstrukturerings- och förbättringsprojekten på Haiti och i Pakistan visade tydliga resultat
 • B Meters i Italien la den första volymordern av IoT-vattenmätare på Talkpool
 • Horizon 2020 vattenprojekt belönades med 270 tusen euro
 • Partneravtal ingicks med DS Energy i Danmark

   
VD-ORD

I ambitionen att leverera på IPO-storyn och nå en snabb tillväxt har Talkpool investerat mycket tid och pengar i förvärv och integration av nya företag samt utveckling av IoT-produkter och lösningar under de senaste tre åren. Under denna period har utvecklingen och den organiska tillväxt av några av Talkpools äldre marknader fått begränsad uppmärksamhet. Kapaciteten att hantera utmaningar i svåra länder har ibland saknats, med avtagande organisk tillväxt och ineffektiva leveransprojekt som resultat. Stängningen och avyttringen av små icke-lönsamma och icke-strategiska marknader har också fått begränsad uppmärksamhet, men de har samtidigt fortsatt att generera administration och kostnader. En tilltagande geografisk spridning och komplexitet i organisationen kombinerad med orealiserade synergier mellan några av koncernföretagen har påverkat lönsamheten negativt.

Flera olönsamma kvartal i rad och en oförmåga att skapa förväntat aktieägarvärde har gjort behovet av en förenkling av koncernstrukturen och ett tydligare fokus på strategiska och hållbara marknader och affärsområden uppenbart. En omstruktureringsplan och en förändring av den strategiska inriktningen är under bearbetning och ett förslag kommer att presenteras för marknaden i höst.

    
Nätverkstjänster

Vi har sett en ökning av kundförfrågningar på sistone men förseningar i kundorder på ny teknik som 5G, DTH och LoRa, där Talkpool har investerat, har resulterat i lägre intäkter och vinster än väntat.

Talkpools organisation för drift och underhåll i Haiti har sedan projektets start 2005 levererat tjänster av hög kvalitet till den lokala operatören Digicel och genererat en stabil inkomst till Talkpool-koncernen. Kvalitet och driftskompetens var alltid varumärket för Talkpool Haiti. Efter 12 års leverans av högkvalitativa tjänster under en ökande press blev behovet av förnyelse och investeringar i Haiti-verksamheten uppenbart under förra året. Ett stort förbättringsprojekt med ny organisation, processer, verktyg har införts och är på god väg. Talkpools renoveringskostnader ökade under andra kvartalet och totalkostnader var högre än intäkterna. Det kommer att ta tills slutet av året innan renoveringsarbetet är fullt genomfört. Detta kommer att följas av nya möjligheter och projekt från Digicel.

Den pakistanska verksamheten förbättrades avsevärt under andra kvartalet. De pågående projekten är effektiviserade och lönsamma och genererade mer bruttoresultat under andra kvartalet i år än i något annat kvartal sedan förvärvet. I juni överträffade Pakistan förväntningarna och levererade ett starkt resultat baserat förbättrad kostnadskontroll.

I juni tecknade Talkpool Pakistan ett strategiskt viktigt serviceavtal med världens största utrustningsleverantör för underhåll av ett av de största mobilnäten Pakistan. Ordervärdet uppgår till cirka 620 000 euro per år med ett initialt kontrakt på 360 000 euro för de första sex månaderna. Detta är det första Managed Services-kontraktet för Talkpool i Mellanöstern / Pakistan och det kommer att generera långsiktiga och stabila intäkter. Omfattningen av arbetet och affärsmodellen liknar dem i O & M-kontraktet med Digicel på Haiti.

Talkpools verksamhet i Nederländerna överträffade budgeten rejält under andra kvartalet. Talkpools kund Cellnex startade ett projekt för att konstruera och bygga nya 5G-torn, vilket kommer att generera orderökningar för Talkpool åtminstone fram till slutet av 2020. Talkpool traditionella Camouflage-verksamhet i Nederländerna överträffade också klart förväntningarna i Q2 tack vare den pågående 5G-utrullningen.


IoT

I april
la B Meters, en ledande europeisk vattenmätartillverkare, en stor order på 95 tusen euro Talkpools IoT-sensorer som är kompatibla med B Meters mekaniska vattenmätare. B Meters producerar nästan 2 miljoner vattenmätare per år och trenden går mot att göra dessa vattenmätare smarta. B Meters har tagit steget mot att göra sina produkter smarta med Talkpool-teknik och de första leveranserna gjordes redan under det andra kvartalet. Konceptet att samarbeta med ledande leverantörer av befintliga ”dumma” produkter och apparater och göra dem smarta är en del av Talkpools strategi och kommer att vara ett sätt att skapa snabb tillväxt i vår IoT-verksamhet under de kommande åren. Ett annat exempel på detta är den smarta golvbrunnen som utvecklats av Talkpool i samarbete med en ledande svensk golvbrunnssleverantör.

Talkpool och danska DS Energy tecknade ett strategiskt partnerskapsavtal i juni. Parterna har arbetat tillsammans för att omvandla DS Energys produktportfölj till att baseras på de senaste IoT-lösningarna för energibesparingar och via DS Energy når Talkpools IoT-lösningar nu den danska energimarknaden.

I maj tilldelades Talkpool 270 tusen euro
av Horizon 2020-projektet "Digitala lösningar för vatten: koppling av den fysiska och digitala världen för vattenlösningar". Projektet fokuserar

I maj tilldelades Talkpool 270 tusen euro från Horizon 2020-projektet “Digital solutions for water: linking the physical and digital world for water solutions”. Projektet fokuserar på att utveckla lösningar för vattenhantering i framtidens smarta städer. Talkpool kommer att bidra med sin expertis inom IoT-lösningar för att utveckla IoT-tekniken och datasäkerheten i projektet. Projektet kommer att pågå i fyra år och är en del av Horizon 2020-forskningsprogrammet, initierat av Europeiska unionen.

Nya strategiska order och en ökande vilja att investera i IoT bekräftar våra positiva förväntningar på IoT-verksamheten, även om de riktigt stora orderna ännu inte har börjat komma.

Den planerade omstruktureringplan
en (som nämnts i pressmeddelande 2019-08-29) omfattar följande teman:

 • Minskning av organisationens komplexitet och ökat fokus
 • Öka aktieägarvärdet genom avyttringar
 • Skapa ett IoT-råd och en riskkommitté i styrelsen
 • Stärka huvudmarknaderna och avyttra små ostrategiska marknader
 • Införa en lokal finansieringsmodell som ersätter central finansiering från huvudkontoret

   
Valutakursförluster

En mycket betydande anledning till den stora kvartalsnettoförlusten, var det negative finansnettot på EUR 722 tusen. Finansnettot inkluderar valutakursförluster, övriga extraordinära finansiella kostnader och räntor.  Valutakursförlusterna utgjorde mer än 50% av finans netto kostnaderna för perioden.

Talkpool är exponerad mot ett antal valutor genom sina aktiviteter i olika länder. I varje kvartal, gör Talkpool normalt ekonomiska orealiserade kursförluster samt kursvinster. Dock bokför Talkpool endast de orealiserade valutaförlusterna, ej vinsterna, i sina böcker. Detta för att vara i överensstämmelse med vad Swiss Code of Obligations föreskriver. Till exempel, om Talkpool äger en $1 tillgång samt har $1 skuld och dollarn sjunker med 10% i värde, är den ekonomiska förlusten noll, men förlusten som bokförs per Swiss Code of Obligations 10 cents.

Om Talkpool skulle applicera internationella redovisningsstandarder, skulle Talkpool inte bara bokföra förluster utan även vinster. Talkpools orealiserad kursvinster som skulle kunna bokförts för Q2 2019 uppgick till ett uppskattat värde av EUR 197 tusen.

Den största drivkraften för de stora valutaförlusterna i Q2 2019 var the de extremt stora rörelserna i Pakistanska rupees in samband med lån från den internationell valutafonden under maj.

    
3: e kvartalet 2019

I juli vann Talkpool ett kontrakt med ett av Sveriges ledande fastighetsbolag för att tillhandahålla smart building-lösningar med flera typer av sensorer till ett nytt stort utvecklingsområde i Stockholm. Det initiala kontraktet är värt cirka 100 000 euro.

   
För mer information, vänligen kontakta:
 

Erik Strömstedt, CEO    Tel: +41 79 790 60 40
erik.stromstedt@talkpool.com

  
Om Talkpool

Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationsnätverk globalt. Genom sin avancerade tekniska expertis, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster med kort varsel oavsett plats. Dessutom är Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och kontrakt på plats i den spännande IoT-marknaden. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Talkpools Certified Adviser. Läs mer på www.talkpool.com.  

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

Taggar: