Får myndigheten ljuga och komma med osanna påståenden?

Report this content

Tillsynsmyndigheten IVO vill nu till varje pris stoppa behandling av patienter med kronisk smärta i käkar och ansikte och drar sig inte för osanna påståenden och förtal. I detta första steg handlar det om den svenska experten och käkkirurgen Irene Brednert Jonsson. Hon är nu anmäld till HSAN beskylld för att arbeta utan ”vetenskap och beprövad erfarenhet". Detta trots gedigen utbildning i USA, noggrann journalföring av patientbakgrund, kliniska fynd, röntgenbilder samt analys av benvävnad och bakterieprover.

Tandhälsoförbundets (Tf:s) erfarenhet är att patienter med långvarig smärta i käke och ansikte kan få lindring eller bli helt fria från smärta om käkbensinfektioner tas bort. Mycket få svenska tandläkare utför dock sådana operationer och därför värnar vi om de som finns.

Nu vill myndigheterna stoppa behandling i Sverige. Det gör man genom att anmäla den främsta svenska experten inom området, tandläkare Irene Brednert Jonsson, för att arbeta utan ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Allt grundar sig på ett expertutlåtande med kommentarer som alltför ofta misstämmer med granskade journaler. Trots att tandläkaren bemött många av felaktigheterna finns de kvar i IVO:s inlaga till HSAN med begäran om att hennes legitimation ska återkallas. Därtill har åtminstone ett nytt fel kommit i IVO:s egna skrivningar (se kommentar till patient 15 i skrivelse till HSAN).

Sekretess försvårar granskning
Myndigheten förlitar sig sannolikt på den sekretess som gäller granskade journaler. Ingen utomstående kan därför gå in och göra en objektiv granskning utan tillstånd från patienterna. Brev från patienter, som inte utgör sekretessbelagd handling, visar dock flera rena felaktigheter i IVO:s granskning.

Ann-Marie Lidmark har som ordförande i Tf fått möjlighet att granska flera av journalerna och kan konstatera att de är detaljerade vad avser patientens bakgrund (anamnesen), kliniska fynd, röntgenbilder plus provtagning av käkben och bakterieanalyser. De många felaktigheterna i IVO:s granskning som tandläkaren påpekat i sitt yttrande finns det grund för. 

Myndigheten ljuger och förtalar
Tillsynsmyndigheten IVO drar sig alltså inte för att ljuga och misstolka det som står i de granskade patientjournalerna. Inte ens att tandläkarens misstänkta diagnos stämmer med de provsvar som lämnas, anses tala till tandläkarens fördel.

Att så gott som all antibiotikaförskrivning görs först efter bakterieanalys och enligt de rekommendationer analyslaboratoriet ger redovisas inte. Istället antyds att antibiotika förskrivs på oklara grunder och i strid mot STRAMA, vilket är helt ogrundade påståenden.

Sekretessbelagda journaler
Myndigheten är väl medveten om att journaler är sekretessbelagda och att ingen utomstående person kan gå in och granska dem om de inte har tillstånd från patienterna. Att HSAN:s tjänstemän eller nämndledamöter skulle läsa journalerna är knappast troligt då den nämnden förlitar sig på IVO som expertmyndighet. 

Tandhälsoförbundets ordförande har dock fått tillåtelse att läsa flera av journalerna och kan därför bekräfta de oegentligheter som tandläkaren redan uppmärksammat IVO på.

- IVO:s inlaga till HSAN är full av misstolkningar och rena påhitt. Allt som tas upp vrids till ett ifrågasättande av tandläkarens kompetens. Det är som om ett kriminellt nätverk har deltagit i utformningen av rapporten, säger Tf:s ordförande Ann-Marie Lidmark.

Myndighetens uppdrag åsidosätts
Tf ser mycket allvarligt på att en myndighet ostraffat kan ljuga och fara illa med sanningen. Ingenting av IVO:s uppdrag att värna patienter och omsorgstagare eller att tillsynen ska vara del i en lärandeprocess märks i den skrivelse IVO lämnat till HSAN.

Tf är en funktionsrättsorganisation och flertalet medlemmar har funktionsproblem som beror på tänderna. Att behålla tandläkare i Sverige med specialistkompetens är väsentligt för våra medlemmar. Det borde vara en självklarhet att vi hörs i frågor som gäller våra medlemmar.

Förbundet har begärt att få träffa IVO:s generaldirektör för att diskutera ”IVO:s agerande i framtiden när det gäller tillsyn och hur Tf och patienterna ska kunna delta aktivt" i den. Detta vägrar IVO att tillmötesgå och hänvisar till pågående ärende, trots att det hos IVO avslutats i och med överlämnandet till HSAN.

Granskning av myndigheten behövs
Anledning finns för Riksrevisionen och våra folkvalda politiker att granska IVO:s agerande utifrån IVO:s uppdrag, vilket handlar om att värna patienter och omsorgstagare samt att skapa en lärandeprocess hos vårdgivaren. Det här beskrivna ärendet är inte det enda där IVO kommer med felaktiga påståenden och därmed missgynnar både patienter och vårdgivare.

För mer information kontakta Ann-Marie Lidmark tel 070 742 79 57

Till IVO:s skrivelse till HSAN med Tf:s kommentarer

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Media

Media