Utredning om jämlik tandhälsa välkomnas

Report this content

Tandhälsoförbundet (Tf) ser positivt på många av förslagen i utredningen om jämlik tandhälsa (SOU 2021:8). Utredningen satte dock inte ner foten när det gäller högkostnadsskyddet, trots att den subventionen främst gynnar medel- och höginkomsttagare.

- Positivt är att utredningen kostnadsberäknat ett antal möjliga förändringar av högkostnadsskyddet, säger Tf:s förbundsordförande Ann-Marie Lidmark. Vi hoppas därför att utredningens vidare behandling ska leda till ett närmande till hälso- och sjukvårdens system, vilket skulle få positiva effekter för låginkomsttagares möjligheter till nödvändiga behandlingar.  

Tf ser positivt på idén om tandhälsoplaner och individuella riskbedömningar. I dag är det svårt eller nästan omöjligt för en patient att läsa och förstå sina tandläkarjournaler.

Bra är att utredningen lägger in förtydliganden i Tandvårdslagen (3b) gällande vilken information vårdgivaren är skyldig att ge och det är också bra att bedömning om selektivt stöd (stöd till vissa grupper efter behov) kan överklagas.  Tydlighet  saknas dock gällande fyllningsbyte eller omgörning till följd av överkänslighet av olika slag. 

Vissa svårigheter i genomförandet av utredningens förslag finns dock, främst till följd av bristande evidens gällande både metoder och material i tandvården. De lagändringar som föreslås ställer höga krav på fortbildning av tandläkare och på förbättrad myndighetsinformation.

Exempel på informationsbrister är att det i dag saknas ett fungerande biverkningsregister, att evidensen för vissa behandlingar t.ex. rotfyllningar är låg och det saknas också myndighetsinformation om vilka personliga skydd patienten behöver för säker amalgamsanering.

- Anledning  finns för Socialstyrelsen och Läkemedelsverket  att redan nu börja arbeta med vägledningar till hur tandläkarnas informationsinsatser till patienterna ska utformas, säger Ann-Marie Lidmark.

Ann-Marie Lidmark
ordförande
lidmark@tf.nu

Tel 070 7427957

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media