Rotfyllning eller borttagning av tanden?

I tandvården görs inte kliniska uppföljningar av varken material eller metoder. För rotfyllningar visar både SBU och Cochrane att evidens saknas, dvs tandläkarna vet inte om det är bra eller dåligt. Ändå utförs 250 000 rotfyllningar per åroch ofta utan information till patienten. Nu uppmanar Tandvårdsskadeförbundet Socialstyrelsen och Socialdepartementet att ta tag i frågan. Kliniska uppföljningar och utvärderingar måste uppmuntras och utföras för att ge patienter vägledning och tillräckliga beslutsunderlag.

Rotfyllda tänder innehåller alltid bakterier, vilket det finns forskningsbevis för. En del får allvarliga symtom och sjukdomar av sina rotfyllda tänder, men har aldrig fått information om riskerna från tandläkaren. Kunskap finns inte heller om vilka grupper som riskerar allvarliga besvär.

I bästa fall blir det ömt och infekterat runt roten, men det är inte alltid som besvären uppträder lokalt. Svårare att härleda till den rotfyllda tanden är om symtomen uppträder på andra ställen i kroppen. Det kan handla om värk, extrem trötthet eller bara allmänt försämrad livskvalitet. Patienter vittnar om många besvär som försvunnit efter extraktion av rotfyllda tänder.

Informera om riskerna

Patienter får sällan reda på att forskning saknas eller eventuella risker med rotfyllningar. Så gott som aldrig får de frågan om tanden ska dras ut eller rotfyllas. Tandläkaren utför ofta rotfyllningen utan att samråda. Detta trots att erfarna tandläkare vet att rotfyllningar ofta måste göras om och att det finns risk för extraktion i ett senare skede.

Forskningen är dock eftersatt och det är därför inte lätt för tandläkaren att veta vilken information som ska ges. Det enda som är riktigt säkert är att det helt saknas evidens för rotfyllningar respektive hur de ska göras. Åtminstone det borde patienterna upplysas om.

Öka forskningsinsatserna

Tandvårdsskadeförbundet anser att klinisk uppföljning och utvärdering av utförda rotfyllningar måste påbörjas snaras. Det har nu gått nio år sedan SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) konstaterade att evidens för rotfyllningar saknas. Efter det har flera Cochrane-rapporter kommit med samma budskap. Ingen systematisk forskning om rotfyllningars fördelar respektive risker har ännu startats. 

Sverige med sin effektiva registerhållning kopplad till personnummer skulle kunna göra mycket intressant forskning bara genom att följa upp ett statistiskt urval av de rotfyllningar som gjorts de senaste tio åren. Tandvårdsskadeförbundet uppmanar Socialstyrelsen att ta upp detta med landets regioner och initiera sådan forskning (se bilagt brev till Socialstyrelsen, pdf-fil).  

Låt patienten bestämma

I dag får patienter inte bestämma om sina rotfyllda tänder. Flertalet tandläkare vägrar ta bort dem om det inte finns tydliga indikationer på vanliga röntgenbilder. Anledningen är att direktiven från Socialstyrelsen förutsätter omgörning av rotfyllningar som förstahandsalternativ och det tycks gälla även om patienten själv vill ta bort sin sedan länge döda tand. 

Nya direktiv behövs från Socialstyrelsen för att öka möjligheten för patienten att själv bestämma vilken tandvårdsbehandling hen vill ha. En väl informerad patient måste själv få fatta de svåra besluten och särskilt gäller det så länge evidens för åtgärden saknas.

För mer information kontakta: Ann-Marie Lidmark (tel 0707427957)
Se också bilagd brev till Socialstyrelsen (pdf-fil nedan)

 

 

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.