Beslut vid extra bolagsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 9 oktober 2019

Report this content

VAL AV STYRELSE
Stämman beslutade att entlediga styrelseledamöterna Jan Bengtsson och Mats Nordahl samt Jimmy Eiterjord som suppleant.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja:

  • Ingemar Asp (omval);
  • Staffan Hillberg (nyval);
  • Hans Jacobsson (nyval);

Stämman beslutade till styrelsens ordförande i bolaget utse Staffan Hillberg.

JUSTERINGSBEMYNDIGANDE
Stämman beslutade att styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visas erforderliga bl.a. i samband med registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

För mer information vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar