Delårsredogörelse jan-mars 2019

Report this content

Delårsredogörelse Q1 2019

Januari - Mars 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 1 519 (2 442) TSEK
  • o    Orderstocken uppgick till 1 400 TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3 868 (- 2 138) TSEK
 • Resultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till - 4 929 (- 2 970) TSEK
 • Resultat per aktie är negativt
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 3 133 TSEK
 • Likvida medel uppgick till 885 TSEK den 29 mars
  • o    1 017 TSEK betalades in i början av april, avser kundfordringar och förskottsbetalningar
  • o    Checkkredit på 1 000 TSEK, outnyttjad

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

Januari - Mars 2019

 • Riktad nyemission på 3,7 MSEK innan emissionskostnader genomfördes till styrelse, ledning, huvudägare och externa investerare
 • Vinstdelningsavtal med Bell Casino för 4 spelbord
 • 3 nya produkter lanserades i februari
  • o    Crystal Sic Bo
  • o    Crystal Card Table
  • o    Tournament Mode
 • Första order på spelbord med Remote Gaming, Salon de Yacht i Paraguay
 • Sålt ett första spelbord till Pia Bella Prestige, Nordcypern

April 2019

 • Ny distributör i Nordcypern & Montenegro
 • Order med vinstdelning (8 spelbord), Magic Bet i Bulgarien
 • Första order på Crystal Card Table, Casino Vivant i Paraguay
 • Tangiamo är godkänd som leverantör för Princess International
 • Tangiamo förhandlar om ramavtal med Lydia Ludic, Pefaco International PLC
 • Tangiamo förhandlar om ramavtal med TCS John Huxley
 • Patentansökan inlämnad, Gaming Bridge, systemlösning för Online & Remote. Lösningen är kompatibel med spelbord från alla leverantörer på marknaden

VD kommentar

Första kvartalet 2019
Årets första kvartal blev brytpunkten för Tangiamo där vi tog steget ut på marknaden i full fart mot stora aktörer och samtidigt utvidgade vår produktportfölj för att kunna växa med våra kunder. Det har lett till att vi har ett sämre resultat än motsvarande period föregående år, men med ett betydligt bättre utgångsläge för året som helhet.

Ramavtal
Vi har utvidgat vårt kundnätverk och knutit till oss större aktörer där vi nu förhandlar om ramavtal. Genom ramavtalen så förväntas Tangiamo gå ifrån att sälja till enskilda kasinon till att istället säkra leverantörsgodkännande från större centralstyrda organisationer, för att på så vis kunna sälja större kvantiteter. Detta för att underlätta både den initiala försäljningen mot respektive region samt minska tidsåtgången för efterföljande affärer. Vi menar på att det här angreppssättet kommer att ge en mer stabil orderingång och en närmare kundrelation, vilket i sin tur leder till att vi kontinuerligt vet vad marknaden efterfrågar.

Oreglerade marknader
Tangiamo erbjuder unika och innovativa produkter, men samtidigt är vi idag en mindre aktör i jämförelse med våra konkurrenter. För att lättare och snabbare ta marknadsandelar samt få möjlighet att växa med marknaden kommer vi att fokusera på oreglerade marknader. Detta innebär att ledtiden för att avsluta framtida försäljningar kommer att vara kortare än idag. Framöver kommer fokus primärt att vara Syd- & Centralamerika samt Afrika, sekundärt Östeuropa och delar av Asien, där vi ser en stor efterfrågan och tillväxt.

Gaming Bridge
Gaming Bridge, Tangiamos senaste produkt, har tagits fram för att även kunna penetrera mogna marknader och kundgrupper som idag är svåra att nå med befintlig produktportfölj. Potentialen är stor då vi kan sälja Gaming Bridge till mer eller mindre alla landbaserade kasinon. Idag saknas det en systemlösning som hjälper kasinon att hantera både Remote och Online gaming, vilket vi vill och kommer att förändra. Alternativet för kunderna är att integrera en uppsjö av system som sedan ska kopplas ihop och fungera till en rimlig kostnad, vilket alltså inte kommer att krävas med Gaming Bridge.

Gaming Bridge är en systemprodukt för kasinon som binder samman fysiska spelbord med Remote och Online gaming. Gaming Bridge är en fristående produkt som till skillnad från tidigare lösning ej är bunden till våra egna spelbord utan kan användas av befintliga spelbord som på ett smidigt sätt kan expandera konkurrenternas spelutrustning. I med att Gaming Bridge är kompatibelt med spelbord från alla leverantörer på marknaden så är marknaden enorm. Systemet är skalbart från ett enskilt bord till hundratals bord för större aktörer, vilket kan komma att innebära stora order i framtiden. Lanseringen av Gaming Bridge förväntas ske under tredje kvartalet 2019.

Tangiamo 2019
Under första kvartalet 2018 tillsattes jag som VD för att strukturera om företaget och få in Tangiamo på rätt bana, en bana med ökat fokus på att skapa lönsamhet och aktieägarvärde. Vi har nu lagt om vår försäljningsstrategi, och kan konstatera att den fungerar, men den skapar kortsiktigt ett kapitalbehov innan dess vi blir kassaflödespositiva.

Vi ser nu en ökad efterfråga på våra produkter på oreglerade marknader, samtidigt fortsätter vi att skriva vinsdelningsavtal som på lång sikt är bra för kassaflödet. Bådadera belastar dock kassaflödet kortsiktigt, samtidigt som lansering för vår nya skalbara produkt som riktas mot större aktörer, Gaming Bridge, först förväntas lanseras under tredje kvartalet 2019.

Styrelsen i Tangiamo har beslutat att med stöd av bemyndigande från extra stämman den 21 januari 2019, genomföra en företrädesemission om ca 8 MSEK, samt ytterligare 1 MSEK i övertilldelning i form av en riktad emission. Teckningsförbindelser kommer från styrelse, ledning, och huvudägare. Kursen är fastställd till 0,65 SEK. Emissionen avses genomföras under maj – juni 2019.

Kapitalanskaffningen genomförs för att kunna intensifiera arbetet mot större aktörer på marknaden som har en längre försäljningscykel, samt säkra affärer som ger Tangiamo utrymme att expandera på tillväxtmarknader.

Linh Thai, VD
Tangiamo Touch Technology


För mer information 

Vänligen kontakta

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: 
linh.thai@tangiamo.com 

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: 
harald.borsholm@tangiamo.com 

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-04-24 kl. 19.15.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.


Prenumerera

Dokument & länkar