Halvårsrapport januari – juni 2018 Tangiamo Touch Technology AB (publ)

Q2 2018 (April-Juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 650 (5 991) TSEK 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -3 047 (3 584) TSEK 
 • Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -3 993 (2 221) TSEK 
 • Resultat per aktie är negativt
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 503 TSEK

Halvår 2018 (Januari-Juni 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 092 (7 137) TSEK 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -5 185 (458) TSEK 
  • Under Q1-Q2 2018 minskade vi lagret med 657 TSEK
  • Under Q1-Q2 2017 ökade vi lagret med 1 304 TSEK
 • Resultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -6 963 (-905) TSEK 
 • Resultat per aktie är negativt
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 402 (-6 708) TSEK
 • Likvidamedel uppgick till 4 183 TSEK den 30 juni

Väsentliga händelser under perioden
Q1

I början av året såldes ett Multiplay Auto Twin Table till Gauselmanns Casino Merkur Mare, leveransen skedde i mars.

Linh Thai tillträdde som VD den 12 mars.

I mitten av mars levererades ett Crystal Roulette till Casino Di Venezia i Italien för trial under mars-juni.

Väsentliga händelser under perioden
Q2

Under andra kvartalet såldes ett Multiplay Auto till Holland Casino samt ett Crystal Roulette med vinstdelning till Weike Group i Sydostasien.

Nya samarbetspartners har tillkommit:

 • Weike Group, Sydostasien
 • Blue Technology Limited, Macau
 • En agent kommer att representera Tangiamo i Indien, Egypten, Nepal och Sri Lanka

Grosvenor Casinos i England har för avsikt att ställa ut 3-4 st Crystal Roulette med vinstdelning, Grosvenor Casinos har 55 kasinon i England. Ansökning om produkt- och leverantörstillstånd lämnades in.

För den spanska marknaden uppgraderades mjukvaran med nya funktioner vilket innebar att befintliga produkttillstånd behövde förnyas för spelhallar i Spanien (B1, B2 och B2A marknad), nu inväntas godkännande från lokala myndigheter. I Spanien finns det upp till 3000 st spelhallar.

Vår distributör PEJ i Spanien avtalade med Codere i Madrid om 2 Crystal Roulette med vinstdelning under Q3, Codere har 149 st spelhallar.

Casino Grand Madrid Torrelodone i Spanien har för avsikt att ställa ut 4 st Crystal Roulette med vinstdelning, så snart produkttillstånd för kasinon (C marknad) är godkänd.

Ansök
ningsprocessen för standard GL11 i Schweiz och i Macau startades.

Installation av Crystal Roulette i Frankrike och i Bulgarien genomfördes, trialperioden löper ut i september respektive oktober.

Trialperioden för Crystal Roulette i Italien löpte ut i juni, produkten var ej passande för slutkunderna därav utebliven försäljning. Vi har kommit överens med kund om att i höst starta en ny trialperiod med ett Multiplay Auto som är mer likt ett traditionellt roulettbord.

Finjusteringar kvarstod på Tangiamos online system, som tillåter spel på ett kasinobord från mobiler och tablets, diskussioner påbörjades med potentiella samarbetspartners.

Utvecklingsavdelningen har förstärkts med fyra nya utvecklare.

Väsentliga händelser efter perioden

Tangiamo har fått följande beställningar:

 • Crystal Roulette till Västafrika, ordervärde 0,7 miljoner
 • Multiplay Live till Gameprom, Bulgarien, ordervärde 1,6 miljoner
  • Under augusti utökade Gameprom sin innevarande beställning från 1,2 miljoner till 1,6 miljoner
  • Gameprom har 50 kasinon i Bulgarien
  • ADR enheter för träningsigenkänning till Macau, ordervärde 0,4 miljoner
  • 4 st Crystal Roulette med vinstdelning till Grosvenor Casinos i England så snart produkt- och leverantörstillstånd är på plats
   • Grosvenor Casinos har 55 kasinon i England

Vi har installerat 5 st Crystal Roulette med vinstdelning i spanska spelhallar, spelborden är installerade med mjukvara från Q1 2018. Så snart det lokala myndigheterna godkänner den senaste mjukvaran, är det möjligt att utöka antal spelbord med vinstdelning.

Ansökan om produkttillstånd för kasinon i Spanien (C marknad) kommer att avslutas i augusti, i Spanien finns det 48 st kasinon. Därefter kan ansökning om lokala tillstånd i respektive region påbörjas. Casino Grand Madrid Torrelodone har för avsikt att ställa ut 4 st Crystal Roulette med vinstdelning så snart godkännandet är på plats.

Ansökningsprocessen för standard GL11 i Macau, Sydostasien, Schweiz, Österrike och Tyskland fortlöper enligt plan.

I nuläget för vi en diskussion med en potentiell samarbetspartner kring Tangiamos online system.

Kommentarer från VD
I mars inledde jag en omorganisation vilket både har inneburit att anställda har fått lämna Tangiamo och samtidigt möjliggjort att vi har kunnat knyta till oss den kompetens vi har saknat. Efter omorganisationen står vi med en högre personalkostnad men med kapacitet att korta ner våra utvecklingscykler och utföra det som tidigare hanterats av konsulter.

Vi har bearbetat nya viktiga spelmarknader, speciellt i Asien och Storbritannien. Vilket har lett till nya distributörer i Asien och en order från Grosvenor Casinos. Vi har också installerat flera bord på vinstdelning i Spanien och snart också i England.

Under sommaren har vi besökt våra kunder och haft en god dialog kring utveckling av både nuvarande produktsortiment men även helt nya produkter. Det kommer att ligga till grund för vad vi väljer att lägga resurser på det kommande året.

Förberedelserna inför den årliga mässan ICE Totally Gaming i London 2019 är inledda med full kraft, vår ambition är att överträffa marknadens förväntningar. Utöver ICE kommer vi att ställa ut i Torremolinos och Macau under september respektive november.

Som tidigare har nämnts har vi utökat verksamheten med fyra nya talanger som är up’n’running och tillsammans med resten av organisationen möter höstens utmaningar med både god energi och en stor entusiasm.

Linh Thai
VD Tangiamo Touch Technology


Resultaträkning

RESULTATRÄKNING april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec
KR 2018 2017 2018 2017 2017
Intäkter 1 650 210 5 991 211 4 092 404 7 136 720 12 598 952
Aktiverat arbete för egen räkning 715 702 2 514 906 1 613 253 2 514 906 4 602 657
Akriverade utvecklingskostnader 256 818 0 594 469 0 88 565
Råvaror och förnödenheter -1 590 180 -1 056 579 -2 573 286 -2 631 223 -5 585 322
Bruttovinst 1 032 550 7 449 538 3 726 840 7 020 403 11 704 852
Övriga externa kostnader -1 209 659 -1 362 992 -3 141 240 -2 407 188 -3 680 974
Personalkostnader -2 869 782 -2 469 727 -5 770 930 -4 123 183 -8 408 052
Avskrivningar -810 698 -1 362 289 -1 609 626 -1 362 289 -2 620 149
Övriga rörelsekostnader -135 714 -32 303 -168 311 -32 303 -325 400
Rörelseresultat -3 993 303 2 222 227 -6 963 267 -904 560 -3 329 723
Finansiella intäkter 0 602 321 862 8 442
Finansiella kostnader -222 -1 453 -222 -1 609 -6 250
Resultat före skatt -3 993 525 2 221 376 -6 963 168 -905 307 -3 327 531
Skatt - - - - -
Periodens totalresultat -3 993 525 2 221 376 -6 963 168 -905 307 -3 327 531

Balansräkning

BALANSRÄKNING
KR 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 15 548 396 12 729 194 14 419 279
Utgifter för patent på eget utvecklingsarbete 1 406 869 1 801 969 1 517 517
Immateriella anläggningstillgångar 16 955 265 14 531 163 15 936 796
Inventarier, verktyg och installationer 190 353 64 427 56 919
Materiella anläggningstillgångar 190 353 64 427 56 919
Andra långfristiga fordringar 102 752 - 102 752
Finansiella anläggningstillgångar 102 752 0 102 752
Summa anläggningstillgångar 17 248 370 14 595 590 16 096 467
Råvaror och förnödenheter 5 891 240 2 465 970 6 548 090
Varor under tillverkning 3 217 271 3 038 619 3 217 271
Färdiga varor och handelsvaror 2 509 874 633 606 2 509 874
Förskott till leverantörer 7 599 - -
Varulager mm 11 625 984 6 138 195 12 275 235
Kundfordringar 1 139 301 3 710 748 1 279 391
Aktuell skattefordran 95 455 115 281 61 765
Övriga fordringar 233 027 570 571 322 026
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 187 218 80 000 584 754
Summa kortfristiga fordringar 1 655 001 4 476 600 2 247 936
Likvida medel och kortfristiga placeringar 4 183 396 18 027 808 10 507 573
Summa omsättningstillgångar 17 464 381 28 642 603 25 030 744
SUMMA TILLGÅNGAR 34 712 751 43 238 193 41 127 211
Aktiekapital 3 973 235 3 973 351 3 973 236
Fond för utvecklingsutgifter 10 488 231 3 673 635 10 488 231
Reservfond 4155000 4 155 000 4 155 000
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 18 616 466 11 801 986 18 616 467
Överkursfond 73 297 335 73 297 335 73 297 335
Balanserad vinst -53 150 715 -43 038 703 -49 853 184
Årets resultat -6 963 168 -905 308 -3 327 531
Summa fritt eget kapital 13 183 452 29 353 324 20 116 620
SUMMA EGET KAPITAL 31 799 918 41 155 310 38 733 087
Övriga skulder 100 000 100 000 100 000
Summa långfristiga skulder 100 000 100 000 100 000
Checkräkningskredit - - 190 138
Förskott från kund - - -
Leverantörskulder 788 927 253 930 720 652
Övriga skulder 228 591 219 386 174 012
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 795 315 1 509 567 1 209 322
Summa kortfristiga skulder 2 812 833 1 982 883 2 294 124
SUMMA SKULDER 2 912 833 2 082 883 2 394 124
SUMMA SKULDER EGET KAPITAL 34 712 751 43 238 193 41 127 211

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS jan-juni jan-juni jan-dec
KR 2018 2017 2017
Rörelseresultat efter avskrivningar -6 963 267 -904 561 -3 329 723
Återläggning avskrivningar 1 609 626 1 362 289 2 620 149
Erhållen ränta & liknande resultatposter 321 862 8 442
Erlagd ränta & liknande resultatposter -222 -1 609 -6 250
Betald inkomstskatt -33 690 -33 690 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -5 387 232 423 291 -707 382
Förändring av varulager 649 252 -1 958 655 -8 095 696
Förändring kortfristiga fordringar 623 626 -2 168 136 26 840
Förändringa kortfristiga skulder 711 844 -3 004 330 -2 979 087
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -3 402 510 -6 707 830 -11 755 325
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -2 538 123 -3 987 519 -6 384 091
Förvärv av patent -161 153 -262 316 -514 696
Förvärv av inventarier -62 253 -37 910 -51 722
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 761 529 -4 287 745 -6 950 509
Nyemission - 22 349 012 22 348 897
Förändring checkräkningskredit -190 138 -1 984 916 -1 794 777
Utgivna personaloptioner 30 000 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -160 138 20 364 096 20 554 120
Årets kassaflöde -6 324 177 9 368 521 1 848 286
Likvida medel vid periodens början 10 507 573 8 659 287 8 659 287
Likvida medel vid periodens slut 4 183 396 18 027 808 10 507 573


Eget kapital

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
jan-juni jan-juni jan-dec
KR 2018 2017 2017
Ingående eget kapital  38 733 086 19 711 721 19 711 721
Periodens resultat -6 963 168 -905 308 -3 327 531
Utgivna personaloptioner 30000
Nyemission 22 348 897 22 348 897
Utgående eget kapital  31 799 918 41 155 310 38 733 087
31 799 918 41 155 310 38 733 087Kommentarer till resultatutveckling

Vi hade lägre försäljning under Q1-Q2 2018 än estimerat. Våra kunder har efterfrågat ny funktionalitet vilket gör att försäljningen inte kan genomföras innan produkttillstånden har förnyats. Varulagret och aktiverade utvecklingskostnader minskade enligt plan. Vi ökade marknadsaktiviteter under Q2 vilket belastade övriga externa kostnader. Personalkostnaderna ökade i samband med nyanställningar under Q2.

Övrig information
Vid bolagsstämman i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj, 2018 i Göteborg beslutades att emittera 1 500 000 stycken teckningsoptioner till nyckelpersoner anställda i bolaget. Samtliga optioner i programmet har tecknats. Varje option ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 6 kr. Optionerna har en löptid på 3 år och priset är 0,02 kr per option.

Antal aktier 2018-06-30 var 19 865 078.

Kommande finansiell information  

 •  Kvartalsrapport Q3 2018 publiceras den 15 november 2018 
 •  Bokslutskommuniké 2018 publiceras den 21 februari 2019 

Revisorernas granskning
Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Göteborg 24 augusti 2018
Styrelsen

För mer information
Vänligen kontakta Linh Thai, VD, tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-08-24 kl. 10:00. 

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska 
högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Prenumerera