Påminnelse om sista dag för teckning i pågående företrädesemission

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tangiamo Touch Technology AB ("Tangiamo" eller "Bolaget") meddelar idag, fredag den 11 juni 2021, att teckningsperioden i Bolagets pågående företrädesemission, vilken offentliggjordes den 18 maj 2021 ("Företrädesemissionen"), avslutas den 14 juni. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 14 juni 2021. Informationsmemorandum finns att tillgå på Tangiamos hemsida www.tangiamo.com.

VD har ordet
År 2020 blev ett år där Tangiamo, genom hårt arbete, lyckades bygga en ännu stabilare grund, vidareutveckla samt förfina våra produkter samt skapat nya affärsområden inom Onlinesektorn, Sportsbetting och Leisure Games - detta trots de utmaningar som medförts till följd av den globala pandemin. Med en breddad och starkare produktportfölj står vi redo att möta marknadens efterfrågan, varvid vi kan växa och kapitalisera på våra produkter i världsklass.

Per maj månad har vi redan mer i orderboken än vad hela förra årets omsättning uppgick till, och i takt med att restriktionerna fortsätter lätta så ser vi ingen annan väg än en rak väg framåt – Tangiamo är ett tillväxtbolag och det skall vi nu bevisa!

Vi har nyligen fått ett utökat produktgodkännande för vårt ADR-system för tärningsigenkänning, vilket är ett viktigt steg för att nå våra reglerade nyckelmarknader som majoriteten av Onlinespel är kopplade mot. Godkännandet har möjliggjorts av det arbete som vi lade ned under år 2020 med patentansökningar för att bygga ut med nya produkttyper och applikationer. Det är glädjande att vi redan mottagit flertalet förfrågningar från både etablerade marknader och helt nya regioner, redan under april i år har vår partner Abbiati introducerat vår ADR-produkt för kunder på den reglerade marknaden, vilket visar styrkan i vårt erbjudande. Vi når nu en avsevärt större adresserbar marknad som vi kommer kunna kapitalisera på.

Samtidigt fortskrider produkttesterna för Quebec, som vi tidigare har kommunicerat kan resultera i en order omkring 5 – 10 MSEK, vilket är i ett scenario där enbart befintliga spelbord ersätts med Tangiamos. Dessutom har flertalet dialoger med ytterligare potentiella partners och distributörer till Tangiamo intensifierats under de senaste månaderna, vilket, givet att avtal ingås, skulle innebära nya försäljningskanaler och därmed möjlighet att nå ut ännu bredare i marknaden. Vi ser en stark efterfrågan för våra produkter i Nordamerika, en marknad i stark tillväxt, varför vi nu vill intensifiera våra satsningar i regionen än mer för att vinna marknadsandelar.

Efterfrågan av Tangiamos produkter har även tagit fart betydligt snabbare än väntat på den oreglerade marknaden, där vi tidigare bland annat har fått beställningar från storbolagen, tillika partners, Abbiati, EGT och Evolution Gaming-ägda Ezugi. Därför vill vi nu ta tillvara på den ökade efterfrågan som finns för våra produkter på dessa marknader och satsa ännu mer. Som ett led i detta avser vi skapa ett starkare fäste i Macau, en miljardmarknad som växer starkt, där vi redan har inarbetade kontakter. När vi skapat oss en stark position i Macau så ser vi stora möjligheter att växa vidare på den asiatiska marknaden.

Tangiamo och Caribant inledde 2019 ett samarbete för att leverera en ny form av slotmaskin till marknaden för att konkurrera ut närliggande spelhallar. Caribant har sedan 2019 femdubblat sin marknadsandel i Dominikanska republiken och därutöver etablerat sig i Puerto Rico, med en målsättning att i första hand placera en TNG Slot i alla sina totalt 250 egna spelhallar samt i ytterligare ca 250 spelhallar de sköter driften av. Totalt finns det ca 2 000 spelhallar i Dominikanska republiken. Caribant driver även ca 280 spelhallar under varumärket Star Hipica Sports och hanterar service av kasinoutrustning på kryssningsfartyg i Karibien. Värt att notera är att Caribant nu flaggat för expansion till Colombia i år där de vill använda Tangiamos produkter, vilket vi ser har stor potential framöver. Att vi i april i år kunde meddela att Caribant utökat tidigare orders ser vi som ett starkt kvitto på dels våra produkter, dels styrkan i vårt samarbete.

Inom både Arcade och sportsbetting är vår strategi att bygga en plattform där vi kan använda tredje parts content och placera Tangiamo som gränsytan mellan spelare, casino och content providers. Det finns många intressanta och spännande lösningar på denna marknad som vi kan erbjuda, där vi sedan tidigare inom Kasinospel är i framkant och har stor expertis, varför jag vill mena på att vi är en mycket attraktiv partner till bolag vars huvudfokus ligger på content.

Vi har nu byggt ett starkt Tangiamo som med en bred produktportfölj möter marknadens efterfrågan och är nu redo att växa ännu starkare och kapitalisera på det vi skapat!

Linh Thai,
VD Tangiamo Touch Technology AB

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen, information om tecknings- och garantiåtaganden samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida i samband med att teckningsperioden inleds.

Emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Nyemissionerna.

 

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.