Riktad nyemission om 8,8 MSEK för accelererad leveransförmåga

Styrelsen för Tangiamo har beslutat, med bemyndigande från årsstämman 15 maj 2019, om en riktad nyemission av aktier samt ett lån. Syftet med kapitaltillförseln via en riktad emission är att på kort tid säkerställa en accelererad leveransförmåga de kommande 12-18 månaderna i och med nya möjligheter i Asien och Karibien.

Vid teckning av emissionen kommer Tangiamo att tillföras en emissionslikvid om sammanlagt 8 800 000 kronor efter emission av sammanlagt 8 800 000 nya aktier. Ett lån kommer att tillföra
6 250 000 kronor. Totalt tillförs 15 050 000 kronor.

Teckningskursen är 1,00 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts med beaktande av aktiens viktade genomsnittskurs under de tio handelsdagarna under perioden 26 augusti 2019 till och med den 6 september 2019, uppgående till ca 1,26 kr per aktie. Den avdragna emissionsrabatten om 26,3 öre uppgår till ca 20,8 procent mot nu angiven genomsnittskurs och innebär en utspädning om ca 20%. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad emission tar betydligt kortare tid, innebär en lägre kostnad och tar mindre resurser i anspråk internt. Total kostnad för emission är ca 20 000 kronor.

Bolaget har vidare beslutat att uppta lån om sammanlagt 6 250 000 kronor. Lånen löper till och med den 10 juni 2020. Lånen har 5% uppläggningsavgift och 12% årlig ränta som betalas kvartalsvis. Långivarna har rätt att konvertera lånen till aktier om minst 1 000 000 kronor per gång med 10% rabatt på 15 dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP).

Styrelsen anser att emission och lån är tagna till marknadsmässiga villkor och stärker bolagets möjligheter till framtida avkastning för aktieägarna, vilket motiverar avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission och lån är tecknade med ett konsortium av strategiska investerare. Låneavtalen är tecknade med Pong AB, Niclas Löwgren, Gerhard Dal, Adexsi Holdings Ltd och Rune Löderup.

För mer information vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-09-09 kl. 23:30.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar