Tangiamo´s emission övertecknad

Tangiamo Touch Technologys företrädesemission tecknades till 104 procent. Således behövde teckning från garantikonsortium ej tas i anspråk och Tangiamo tillförs 8,57 MSEK före emissionskostnader varav ca 347 000 kr via Bolagets övertilldelningsoption. Av emissionsbeloppet tecknades 4,64 MSEK med företräde och 3,93 MSEK utan företräde. Vidare tecknade styrelse och ledning för totalt 1,3 MSEK.

Emissionslikviden planeras användas för att penetrera prioriterade marknader som Latinamerika och Asien samt utveckla och lansera Gaming Bridge.

”Vi tackar både befintliga och nya aktieägarna för förtroendet. Vi ser fram emot semestermånaderna då vi kommer att växla upp i Latinamerika och slå oss in i Asien.”

Linh Thai, VD Tangiamo

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB har rådgivit Tangiamo i samband med Erbjudandet och upprättande av garantikonsortium.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangiamo.com

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-06-17 kl. 09:45.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar