Årsstämmokommuniké

Report this content

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 20 november 2019 beslutades bland annat att:

  •  ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2018/2019
  •  antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor
  •  arvode för styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor
  •  omvälja Per Jansson till styrelseordförande samt att omvälja de tre ordinarie styrelseledamöterna Sune Wännström, Bengt Olof Johansson och Anders Karlsson
  •  omvälja KPMG AB till revisor med Johan Kratz som ny huvudansvarig revisor
  •  ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag
  •  genomföra en företrädesemission av units i enlighet med styrelsens förslag. För varje en (1) aktie, oavsett aktieslag, innehavd på avstämningsdagen den 22 november 2019, erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En unit innehåller två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption
  •  att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier i enlighet med styrelsens förslag

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2018/2019 och att årets förlust om -5 356 220 kronor avräknas överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019.

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå med 250 000 kronor, varav 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kronor ska utgå till vardera av de övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Jansson, Sune Wännström, Bengt Olof Johansson och Anders Karlsson. Per Jansson omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes KPMG AB med Johan Kratz som ny huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. 

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av, utöver styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per den 19 december 2019. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 17 december 2019.

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 17 december 2019 men som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras samt att mindre redaktionella ändringar görs.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 21 oktober 2019 om företrädesemission av högst 46 338 359 units bestående av högst högst 92 676 718 B-aktier och högst 46 338 359 teckningsoptioner.

För varje en (1) aktie, oavsett aktieslag, innehavd på avstämningsdagen den 22 november 2019, erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En unit innehåller två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,48 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per B-aktie om 0,24 kronor.

Vid full teckning av samtliga B-aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 5 560 603,08 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 2 780 301,54 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper under tiden 26 november 2019 – 11 december 2019. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 16 mars 2021 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,24 kronor och högst 0,48 kronor per B-aktie.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av B-aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emissioner av B-aktier som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa den företrädesemission av units som beslutades vid årsstämman. Antalet B-aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till garanterna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, verkställande direktör

Telefon: 0704-54 74 69

E-post: fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019. 

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Företaget är lokaliserat i Chalmers Teknikpark Göteborg. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

______

Prenumerera

Dokument & länkar