Avvikelser i bolagets produkt XyloFerm® upptäckta, patentkonsekvenser utreds, FDA-ansökan avbryts

Report this content

Taurus Energy har upptäckt tidigare okända avvikelser i genomet hos bolagets produkt XyloFerm®. Upptäckten gjordes i samband med en helgenomsekvensering, d.v.s. en fullständig kartläggning av jästcellens hela DNA-sekvens. Analysen visar att produktens prestanda inte är baserad på de faktorer som bolagets forskare avsett. Upptäckten är en fullständig överraskning för både styrelse, ledning och forskare och en djupgående undersökning av anledning och konsekvenser av avvikelserna pågår. Det vi vet i dagsläget är dock nog för att konstatera att styrelse och ledning inte längre kan stå bakom den pågående ansökan om marknadsgodkännande i USA från FDA. Ansökan avbryts tills vidare, då den genetiska information som lämnats till myndigheten inte är korrekt. Bolagets samarbetspartners och marknadskontakter kommer att informeras omgående efter offentliggörandet av denna information.

Under sommaren 2021 beslutades att genomföra en fullständig genomsekvensering av bolagets jäststam T-13/XyloFerm med påföljande analys med motivationen att en full genomsekvens skulle kunna skapa förutsättningar för användning av nya metoder för stamförbättring. Helgenomsekvensering har tills nyligen varit en mycket kostsam och tidskrävande insats i synnerhet för en organisation som Taurus Energy med begränsade ekonomiska resurser, men sekvenseringstjänster har sjunkit drastiskt i pris och analysverktygen har blivit kraftfullare under senare år. Bolaget har tidigare använt gängse och vedertagen metodik för att löpande kontrollera utvecklingsarbetet och dessa metoder har gett önskade resultat och tagits som kvitto på lyckade modifikationer. Under analysen av den kompletta genomsekvensen upptäcktes betydande avvikelser från vad som förväntades, vilket väckte misstanke om att den sekvenserade stammen på något sätt kontaminerats av celler från andra projekt som nyttjat samma lokaler på Chalmers Tekniska Högskola. En utredning inleddes för att bland annat försöka bestämma när detta inträffat genom att undersöka tidigare iterationer av samma cellinje. Genom att ha identifierat avvikelserna i helgenomsekvensen kunde riktade sökningar göras internt. Bolagets bibliotek av jäststammar undersöktes avseende närvaro av de avvikande sekvenserna och man kunde konstatera att avvikelserna funnits alltsedan 2013, samtidigt som T13-stammen bedömdes redo för kommersialisering.

Avvikelserna i genomet för Taurus jäststammar T13-T17 har nu verifierats och även om mycket utredningsarbete kvarstår vet vi idag att delar av verksamheten kommer att påverkas. Mera specifikt så har styrelsen beslutat att tills vidare avbryta ansökan om marknadstillstånd från FDA då de sekvenser bolaget lämnat inte stämmer. De samarbetspartners som har eller väntar på stammar från Taurus Energy kommer att informeras efter att denna information gjorts offentlig och bolaget har för avsikt att begära att XyloFerm® avlistas från distributionspartnern Lallemand Biofuels & Distilled Spirits produktsortiment tills situationen är utredd. 

Bolagets patentombud har involverats för att utreda hur den nya informationen påverkar de patent och patentansökningar som rör de berörda stammarna (T13-T17) men ingen slutsats finns på plats ännu. Utfallet av denna utredning kan komma att väsentligen påverka bolagets patentportfölj och kommer att definiera de möjligheter Bolaget har för fortsatt utveckling av XyloFerm-stammarna. Information kring detta kommer att meddelas marknaden så snart bolaget har den informationen.

Bolaget genomför nu en bred konsekvensanalys och utreder möjligheter att hantera den uppkomna situationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy Aktiebolag (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Taurus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021.

Om Taurus Energy

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.