Bokslutskommuniké Taurus Energy AB (publ)

Report this content

Perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2019

Fjärde kvartalet juni - augusti 2019

Koncernen

Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 2 kSEK

Resultat före skatt -1 483 kSEK

Moderbolaget

Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 2 kSEK

Resultat före skatt -1 336 kSEK

Perioden september 2018 - augusti 2019

Koncernen

  •  Nettoomsättning under perioden september 2018- augusti 2019 uppgick till - kSEK
  •  Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 2 kSEK
  •  Resultat före skatt -6 335 kSEK
  •  Summa eget kapital uppgick till 11 942 kSEK vid periodens slut.
  •  Likvida medel uppgick till 1 786 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

  •  Nettoomsättning under perioden september 2018- augusti 2019 uppgick till - kSEK
  •  Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 2 kSEK
  •  Resultat före skatt -5 356 kSEK
  •  Summa eget kapital uppgick till 37 912 kSEK vid periodens slut.
  •  Likvida medel uppgick till 1 683 kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat efter skatt för koncernen för helåret 2018/2019 uppgick till - 6 335 kSEK eller -0,07 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 augusti 2019 var 4 460 112 A-aktier och 88 216 606 B-aktier, totalt 92 676 718 aktier.

VD-kommentar

Våra forskare har under perioden arbetat vidare med utvecklingen av arabinosjäsning i XyloFerm och Bolaget har efter återfående av SME-status även ansökt om offentlig finansiering av utvecklingsarbetet från Energimyndigheten. Bolagets styrelse och ledning har intensifierat arbetet med att hitta strategiska partners för att bredda Taurus Energys kompetens inom förbehandlingsteknik för att kunna erbjuda en mer komplett lösning i likhet med de stora aktörerna på området. För att driva denna fråga vidare och fortsätta bolagets utveckling av produkter och samarbeten har styrelsen efter periodens utgång beslutat att genomföra en företrädesemission med vidhängande teckningsoptioner. Sammantaget är emissionen genom teckningsåtaganden och garantier understödd till 50 %.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Patent

Under perioden har en avskild ansökan för metodkraven i den ursprungliga patentansökan för XyloFerm® skickats in till USPTO. De specifika XyloFerm-stammarna skyddade i eget godkänt patent och övriga krav gällande framställandet av dessa stammar är placerade i en separat ansökan.

Utvärderingsprojekt

Taurus har i samarbete med ett franskt förbehandlingsföretag avslutat preliminär utvärdering av aktuell biomassa med avseende på fraktionering och jäsning. Förbehandlingsmetoden har visat sig väl lämpad för materialet och Taurus har kunnat omvandla sockerströmmarna till etanol med god verkningsgrad. Bolagen har svarat på de frågor som försök i laboratorieskala kan besvara och har gemensamt lämnat offert på stegvis uppskalning av processvolym samt bestämning av optimal enzym- och jästdosering.

FDA – Federalt marknadsgodkännande för XyloFerm i djurfoder

Taurus har fortsatt begära uppgift om ansökans status men har inte fått annat svar än att ansökan är under granskning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Beslut om nyemission

Styrelsen beslutade, villkorat av godkännande vid årsstämman den 20 november 2019, att genomföra en företrädesemission om maximalt 22,2 MSEK med vidhängande teckningsoptioner som vid fullt nyttjande tillför Bolaget ytterligare mellan 11,1 MSEK och 22,2 MSEK. 

Beslut om brygglån

Styrelsen beslutade att ingå avtal med Mangold Fondkommission gällande brygglån om 1 MSEK för att säkerställa Bolagets kortfristiga rörelsekapitalbehov.

Omvandling av aktier, Lantmännen

Lantmännen ek. för. omvandlade 1 737 000 aktier i Taurus Energy AB från serie A till serie B. Omvandlingen skedde för att ändra Lantmännens röststyrka i Bolaget i syfte att återge Taurus Energy AB sin status som SME (Small and Medium Sized Enterprise) enligt EU:s definition och därmed underlätta medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ansökan om forskningsmedel, Energimyndigheten

Bolaget skickade under september månad in en ansökan om finansiering för utveckling av arabinosjäsning till Energimyndigheten. Ansökan omfattar stöd om ca 4.3 miljoner kronor. Besked väntas runt årsskiftet.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Årsredovisning finns tillgänglig på Spotlight Stock Markets hemsida nedanstående datum. Årsstämma äger rum i Göteborg.

Årsredovisning 2018/2019                                                   30 okt 2019      

Årsstämma                                                                  20 nov 2019

Kvartalsredogörelse första kvartalet                                20 jan 2020

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69 

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Taurus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar