Bokslutskommuniké Taurus Energy AB (publ)

Report this content

Perioden 1 september 2020 – 31 augusti 2021

Fjärde kvartalet juni - augusti 2021

Koncernen

Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 2  kSEK

Resultat före skatt -1 302 kSEK  

Moderbolaget

Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 2 kSEK

Resultat före skatt – 1 292 kSEK  

Perioden september 2020 - augusti 2021

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden september 2020 - augusti 2021 uppgick till – kSEK
  • Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 8 kSEK
  • Resultat före skatt -6 000 kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 17 501 kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 7 277 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under perioden september 2020 - augusti 2021 uppgick till – kSEK
  • Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 8 kSEK
  • Resultat före skatt – 5 581 kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 43 006 kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 7 034 kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat efter skatt för koncernen för helåret 2020/2021 uppgick till – 6 000 kSEK eller -0,03 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 augusti 2021 var 2 723 112 A-aktier och 183 672 809 B-aktier, totalt 186 395 921 aktier.

VD-kommentar

Bolagets fokus har varit att utreda och verifiera de upptäckter som gjordes efter helgenomssekvenseringen av Bolagets jäststam XyloFerm® i slutet av Q4-perioden. Vi har kunnat konstatera att avvikelserna förekommer alltsedan 2013 och att bolagets patentskydd behöver utvärderas i ljuset av denna information. Styrelse och ledning prioriterar nu vidare informationsinsamling och analys för att snarast möjligt kunna lämna en så komplett och korrekt bild som möjligt avseende bolagets förutsättningar till aktieägarna.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Misstänkta avvikelser upptäcktes i XyloFerms DNA-sekvens under analys av data från en helgenomssekvensering. En utredning inleddes omedelbart av bolagets forskare och ledning. Verifiering av misstänkta avvikelser påbörjades med sökning efter specifika sekvensfragment (PCR-experiment) och i de fall osäkerhet kvarstod gjordes kompletterande sekvensieringsanalyser. Ett omfattande sökarbete i tillgängliga laboratoriejournaler och databaser gjordes och systematisk undersökning av bolagets bibliotek av jäststammar inleddes för att utreda när avvikelserna uppstått. Utredningen, som färdigställdes efter periodens utgång, visade att avvikelserna kunde spåras tillbaka till 2013.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

När verifikationer av avvikelserna i genomet gjorts sammanställdes en rapport till bolagets styrelse. Informationen kommunicerades till marknaden genom pressmeddelande den 14 oktober 2021. Beslut fattades att avbryta pågående FDA-ansökan.

Bolagets patentombud gavs i uppdrag att utreda patentrelaterade konsekvenser av avvikelserna. Denna utredning pågår och utfallet kommer att ha stor betydelse för den konsekvensanalys bolaget genomför.

Huruvida pågående projekt kommer att kunna fortsätta enligt plan beror på utfallet av patentutredningen.

Årsstämma och årsredovisning

Styrelsen har beslutat att under omständigheterna flytta fram datum för årsstämma 2021 till dess att en konsekvensanalys har kunnat sammanställas. Nytt datum för årsstämma kommer att meddelas i separat pressmeddelande. Årsredovisning 2020/2021 kommer att publiceras på Spotlight Stock Markets hemsida senast tre veckor före årsstämma.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Årsredovisning 2020/2021                                              meddelas separat

Årsstämma                                                                      meddelas separat        

Kvartalsredogörelse första kvartalet                               20 januari 2022               

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg