Korrigeringar beträffande utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B)

Report this content

I pressmeddelande publicerat den 18 mars 2021 avseende utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B) utgivna av Taurus Energy Aktiebolag (publ) (”Taurus Energy” eller ”Bolaget”) angavs ett felaktigt antal utnyttjade teckningsoptioner, med anledning av ett administrativt förbiseende. Korrekt antal teckningsoptioner som utnyttjades uppgick till 28 573 223, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 88 procent. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Taurus Energy cirka 6,86 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,34 MSEK. Således har ytterligare 1 273 283 teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B) utnyttjats vilket tillför Bolaget ytterligare cirka 306 TSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Taurus Energy med 28 573 223 aktier av serie B, från 157 822 698 till 186 395 921 aktier, varav 2 723 112 aktier av serie A och 183 672 809 av serie B. Aktiekapitalet ökar med 1 714 393,38 SEK, från 9 469 361,88 SEK till 11 183 755,26 SEK. Ökningen av aktier och aktiekapital inkluderar de aktier som tilldelades den 18 mars 2021.

  

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy Aktiebolag (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021.

Om Taurus Energy

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar