Kvartalsrapport Q2 Taurus Energy AB (publ)

Report this content

Andra kvartalet dec - feb 2019

Koncernen

Intäkter under andra kvartalet uppgick till - (–) kSEK

Resultat före skatt, -1 460 (-1 736) kSEK

Moderbolaget

Intäkter under andra kvartalet uppgick till - (-) kSEK

Resultat före skatt, - 1 205 (-1 584) kSEK

Perioden december 2018 - februari 2019

Koncernen

  •  Nettoomsättning under perioden december 2018- februari 2019 uppgick till – (-) kSEK
  •  Övriga intäkter under det andra kvartalet uppgick till - (-) kSEK
  •  Resultat före skatt -1 460 (-1 736) kSEK
  •  Summa eget kapital uppgick till 15 117 (21 162) kSEK vid periodens slut.
  •  Likvida medel uppgick till 5 182 (11 143) kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

  •  Nettoomsättning under perioden december 2018- februari 2019 uppgick till – (-) kSEK
  •  Övriga intäkter under det andra kvartalet uppgick till - (-) kSEK
  •  Resultat före skatt -1 205 (-1 584) kSEK
  •  Summa eget kapital uppgick till 40 578 (45 840) kSEK vid periodens slut.
  •  Likvida medel uppgick till 4 831 (10 955) kSEK vid periodens slut.

Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen för första halvåret 2018/2019 uppgick före skatt till - 3 160 (- 3 220) kSEK eller -0,034 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 28 februari 2019 var 4 460 112 A-aktier och 88 216 606 B-aktier, totalt 92 676 718 aktier, samt 1 000 000 utestående teckningsoptioner.

VD-kommentar

Vi har under perioden fokuserat på ett av våra nya projekt med en intressent från fordonsindustrin och konstaterat att jäsning av deras råvara med XyloFerm ger mycket gott utbyte. Utmaningar kvarstår i förbehandlingssteget och Taurus har förmedlat kontakt med en extern aktör specialiserad på förbehandling för utvärdering av deras metod på materialet.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under första kvartalet

De experiment som utförts på material från tidigare nämnd intressent i fordonsindustrin har visat goda resultat med avseende på jäsningssteget, med mycket god omvandling av tillgängligt socker till etanol med XyloFerm. Intressenten är förutom pentosjäsning i behov av för materialet lämplig och ekonomisk storskalig förbehandling. Detta är utanför Taurus Energys kompetensområde men Bolaget har förmedlat kontakt med lämplig aktör för vidare försök. Experimentellt arbete är inlett.

Arbetet med Quad County Corn Processors är i nuläget fokuserat på undersökning av hela processen ledd av gruppens senaste tillskott, en namnkunnig forskare med 40 års erfarenhet av etanolproduktion och specialistkunskap gällande majsfiber. Projektet syftar till att hitta möjligheter för justering av processen för att uppnå balans mellan frigöring av femkolssocker med bibehållen kvalitet på foderprodukten. Taurus träffade QCCP, Syngenta och Lallemand BDS på National Ethanol Conference i Orlando i februari för att diskutera projektet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

XyloFerm-patent

Patentansökan för Taurus Energys jäststam XyloFerm har givits en s.k. notice of allowance på Amerikanska patentverkets hemsida. Detta innebär att ansökan i nuvarande form är klar att godkännas efter inbetalning av godkännandeavgift. Ansökan delades tidigare under året upp i två separata ansökningar; en för de specifika stammar som angivits i patentkraven och en för den metod som använts för att skapa sagda stammar. Godkännandenotisen avser det stamspecifika patentet och godkännandeavgiften kommer att betalas in inom den givna fristen på 3 månader i samband med att den avdelade patentansökan för metodiken lämnas in.

FDA/AAFCO

Taurus har efter periodens utgång äntligen mottagit definitivt besked om att granskningen av Bolagets ansökan om marknadsgodkännande av XyloFerm som djurfoderskomponent är igång och ett förtydligande har lämnats på granskarens begäran. Inget besked om när granskningen väntas vara klar har mottagits.

Granskning av kvartalsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 20 juni 2019.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69 

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Prenumerera

Dokument & länkar