Kvartalsrapport Q3 Taurus Energy AB (publ)

Andra kvartalet mars - maj 2019

Koncernen

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (–) kSEK

Resultat före skatt, -1 691 (-1 481) kSEK

Moderbolaget

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (-) kSEK

Resultat före skatt, - 1 331 (-1 212) kSEK

Perioden mars 2019 - maj 2019

Koncernen

 •  Nettoomsättning under perioden mars 2019- maj 2019 uppgick till – (-) kSEK
 •  Övriga intäkter under det tredje kvartalet uppgick till - (-) kSEK
 •  Resultat före skatt -1 691 (-1 481) kSEK
 •  Summa eget kapital uppgick till 13 426 (19 681) kSEK vid periodens slut.
 •  Likvida medel uppgick till 3 053 (9 595) kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

 •  Nettoomsättning under perioden mars 2019- maj 2019 uppgick till – (-) kSEK
 •  Övriga intäkter under det tredje kvartalet uppgick till - (-) kSEK
 •  Resultat före skatt -1 331 (-1 212) kSEK
 •  Summa eget kapital uppgick till 39 248 (44 628) kSEK vid periodens slut.
  •  Likvida medel uppgick till 2 632 (9 372) kSEK vid periodens slut.

Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen för fram till tredje kvartalet 2018/2019 uppgick före skatt till – 4 852(- 4 701) kSEK eller -0,05 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 maj 2019 var 4 460 112 A-aktier och 88 216 606 B-aktier, totalt 92 676 718 aktier, samt 1 000 000 utestående teckningsoptioner.

VD-kommentar

Taurus fick under perioden besked om förestående godkännande av XyloFerm-patentet i USA, en av de för Bolaget mest intressanta marknaderna. Vi har under perioden även färdigställt inledande förbehandlingsförsök med tidigare nämnd intressent från fordonsindustrin med goda resultat och diskuterar i nuläget påföljande projekt tillsammans med en extern processleverantör i syfte att skapa en möjlighet till kommersiell implementation av XyloFerm.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under första kvartalet

XyloFerm-patent

Patentansökan för Taurus Energys jäststam XyloFerm har givits en s.k. notice of allowance på Amerikanska patentverkets hemsida. Detta innebär att ansökan i nuvarande form är klar att godkännas efter inbetalning av godkännandeavgift. Ansökan delades tidigare under året upp i två separata ansökningar; en för de specifika stammar som angivits i patentkraven och en för den metod som använts för att skapa sagda stammar. Godkännandenotisen avser det stamspecifika

patentet och godkännandeavgiften kommer att betalas in inom den givna fristen på 3 månader i samband med att den avdelade patentansökan för metodiken lämnas in.

Utvärderingsprojekt, intressent från fordonsindustrin

Inledande utvärdering av förbehandlingsmetod i kombination med jäsning med XyloFerm är slutförd och har visat lovande resultat. Då både förbehandlingsmetod och jäsning konstaterats fungera väl tekniskt redan i detta inledande projekt har diskussion inletts om utökat projekt med fokus på processekonomi. I nuläget agerar Taurus ombud för den leverantör som tillhandahåller förbehandlingen i syfte att skapa en plattform för XyloFerm.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Lallemand Biofuels & Distilled Spirits

Taurus träffade LBDS på Fuel Ethanol Workshop i juni för årligt styrmöte och diskussion av pågående projekt. Bl.a. diskuterades tillskottet av Toyotas jäststam XyloAce i LBDS’s produktutbud och hur ett så brett urval som möjligt för cellulosajäst gynnar alla parter i arbetet med att bygga marknaden för både 1,5G och 2G. Även LBDS’s möjlighet att leverera jäst till projekt utanför USA, och därmed utökning av nuvarande distributionsavtal, togs upp.

Under konferensen träffade Taurus även Quad County Corn Processors och nyligen ansluten partner för uppföljning av pågående projekt.

Granskning av kvartalsrapporten 

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 21 oktober 2019.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69 

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar