Kvartalsrapport Q3 Taurus Energy AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 Taurus Energy AB (publ)

Tredje kvartalet mars - maj 2020

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden mars 2020 - maj 2020 uppgick till – (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 3 (-) kSEK
  • Resultat före skatt -1 744 (-1 691) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 18 316 (13 426) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 8 027 (3 053) kSEK vid periodens slut.

                                                                            

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under perioden mars 2020 - maj 2020 uppgick till – (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 3 (-) kSEK
  • Resultat före skatt -1 419 (-1 331) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 44 840 (39 248) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 7 966 (2 632) kSEK vid periodens slut.

Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen fram till tredje kvartalet 2019/2020 uppgick före skatt till – 5 592 (- 4 852) kSEK eller -0,06 ( -0,05) kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 maj 2020 var 2 723 112 A-aktier och 155 099 586 B-aktier, totalt 157 822 698 aktier, samt 33 527 990 utestående teckningsoptioner.

VD-kommentar

Vi har under våren haft fokus på arbetet med marknadsgodkännande för XyloFerm® och har arbetat tillsammans med Lallemand Biofuels & Distilled Spirits för att förbereda den stabilitetsstudie som FDA begärt. Studien är påbörjad och väntas vara färdig i augusti.

Vi har även mottagit glädjande besked om godkännande av patent för XyloFerm® i både Kina och USA. Det årliga besöket på branchmässan Fuel Ethanol Workhop & Expo i USA har under rådande omständigheter ställts in, men Bolaget är i övrigt relativt lindrigt påverkat av covid-19.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Under perioden har Bolaget tillsammans med Lallemand Biofuels & Distilled Spirits för att ta fram XyloFerm-prover i kommersiell form (stabiliserad flytande jäst) för den stabilitetsstudie som återstår att genomföra för marknadsgodkännande i USA från FDA/AAFCO. Proverna mottogs och studien inleddes i slutet av maj. Förutom färdigställande av stabilitetsstudien är Bolagets svar till FDA klart att skicka in när stabilitetsstudiens resultat är sammanställda i augusti.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den avdelade patentansökan i USA avseende metodkraven för konstruktion av XyloFerm-stammar har godkänts. Taurus har sedan tidigare godkänt patent avseende de specifika XyloFerm-stammar som angavs i den ursprungliga patentansökan.

Patentansökan för XyloFerm i Kina har godkänts utan behov av uppdelning av stam- och metodkrav. Kina är en växande marknad för biobränslen och patentet är ett viktigt strategiskt tillskott till Bolagets patentportfölj.

Granskning av kvartalsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 20 oktober 2020.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Prenumerera

Dokument & länkar