Kvartalsredogörelse Q1 Taurus Energy AB (publ)

Report this content

Perioden 1 september 2020 – 30 november 2020

Första kvartalet september - november 2020

Koncernen

Intäkter under första kvartalet uppgick till 3 (2) kSEK

Resultat före skatt -1 462 (-1 721) kSEK  

Moderbolaget

Intäkter under första kvartalet uppgick till 3 (2) kSEK

Resultat före skatt -1 388 (-1 614) kSEK  

Perioden september 2020 - november 2020

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden september 2020 - november 2020 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till 3 (2) kSEK
  • Resultat före skatt -1 462 (-1721) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 15 531 (9 365) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 5 712 (366) kSEK vid periodens slut.

                                                                            

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under perioden september 2020 - november 2020 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till 3 (2) kSEK
  • Resultat före skatt -1 388 (-1 614) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 40 690 (35 441) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 5 570 (327) kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat efter skatt för koncernen för första kvartalet 2020/2021 uppgick till -1 462 kSEK eller -0,01 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 30 november 2020 var 2 723 112 A-aktier och 155 099 586 B-aktier, totalt 157 822 698 aktier.

VD-kommentar

Covid-19 har haft fortsatt nedsaktande effekt på våra samarbeten i USA och vårt utvecklingsprojekt med Quad County Corn Processors i Iowa har i det mesta avstannat tills vi åter har möjlighet att skicka våra forskare till nödvändiga försöksanläggningar. På andra fronter rör det sig dock mer och vi har nyligen ingått två spännande utvärderingsavtal avseende XyloFerm® med intressenter i Europa och Asien, det senare efter nästan ett års deltagande i en krävande urvalsprocess av teknologileverantörer. Vi hoppas kunna berätta mera kring dessa samarbeten när sekretessåtaganden så tillåter.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mera på www.taurusenergy.eu.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Nytt utvärderingsprojekt

Bolaget har under 2020 tagit del i en urvalsprocess för teknologileverantörer till ett omfattande bioraffinaderiprojekt i Asien och kvalificerat för vidare utvärdering av Bolagets produkt XyloFerm®. Bolaget har under Q1 arbetat med att färdigställa de avtal som behöver komma på plats innan det experimentella arbetet kan inledas. Likt alla projekt av denna karaktär är sekretess grundläggande.

I samband med detta förbereder Bolaget även förslag på logistiska lösningar i det fall att Bolagets produkt XyloFerm skall levereras från distributionspartnern Lallemand Biofuels & Distilled Spirits.

FDA

Taurus har fortsatt begära uppdateringar gällande den pågående ansökan vid varje givet tillfälle och Bolagets konsult i regulatoriska frågor kunde i början av januari delta i ett av AAFCO:s (Association of American Feed Control Officials) möten på distans. Ansvarig granskare har försäkrat oss om att granskningen är aktiv och bör vara klar inom kort men kan inte ge några garantier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Taurus Energy tecknade i januari 2021 avtal med ett europeiskt bioraffinaderiprojekt gällande utvärdering av XyloFerm. Även detta projekt är belagt med sekretess.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporteringstillfälle

Datum för nästa rapporteringstillfälle är den 20 april 2021.     

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Taurus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari kl 17:40.

Prenumerera

Dokument & länkar