Taurus Energy Aktiebolag (publ) genomför företrädesemission av units

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Taurus Energy Aktiebolag (publ) (”Taurus Energy” eller ”Bolaget”) har idag den 21 oktober 2019, villkorat av godkännande vid årsstämman den 20 november 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 46 338 359 units (”Företrädesemissionen”) i syfte att bland annat fortsätta utvecklingen av Bolagets produkt XyloFerm®. En (1) unit innehåller två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2019/2021 (TO 3 B) (”Unit”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit till en teckningskurs om 0,48 SEK per Unit. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader, vilka bedöms till cirka 3,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 11,1 MSEK och cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 26 november – 11 december 2019. Företrädesemissionen omfattas sammanlagt till 50 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. I samband med Företrädesemissionen har Taurus Energy upptagit ett kortfristigt lån om 1 MSEK (”Brygglånet”). Kallelse till årsstämman den 20 november 2019 kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.


Sammanfattning

 1. Bolaget genomför Företrädesemissionen i syfte att vidareutveckla Bolagets produkt XyloFerm® genom tillägg av arabinosjäsning, patentering av nya egenskaper och marknadsgodkännande genom självcertifiering, utforskning av strategiska samarbeten, marknadsföring av XyloFerm®, underhåll av Bolagets patentportfölj samt övriga verksamhetskostnader.
 1. Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2019/2021 (TO 3 B) (”Teckningsoption”).
 1. Företrädesemissionen består av högst 46 338 359 Units och erbjuds till en teckningskurs om 0,48 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs per B-aktie om 0,24 SEK, vilket innebär att Bolaget initialt kommer att tillföras cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning.
 1. En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,24 SEK och högst 0,48 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 11,1 MSEK och cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader.
 1. Totalt omfattar Företrädesemissionen 92 676 718 B-aktier och 46 338 359 Teckningsoptioner.
 1. Företrädesemissionen omfattas till 50 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 1. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 26 november till och med den 11 december 2019.
 1. Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 1 mars till och med den 16 mars 2021.
 1. För att säkerställa det kortsiktiga rörelsekapitalbehovet har Bolaget upptagit ett kortfristigt lån om 1 MSEK. Brygglånet är ämnat att återbetalas med likvider erhållna från Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Taurus Energy är ett svenskt bolag som utvecklar metoder och modifierad jäst för omvandling av den dominerade sortens femkolssocker från xylos till etanol. Detta möjliggör en kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol ur bland annat restprodukter från jord- och skogsbruk, eller förstärkning av stärkelsebaserad etanolproduktion (1G) genom omvandling av den hemicellulosa som redan finns i råvaran, exempelvis majsfiber, till etanol.

Bolagets primära fokus är att licensiera ut rätten att använda Bolagets metoder för etanolproduktion, alternativt förse etanolproducenter med XyloFerm®, Bolagets produkt, och service genom producenten/distributören Lallemand Biofuels & Distilled Spirits (LBDS), Kanada.

Taurus Energy arbetar också med utveckling av en ny version av XyloFerm som även omvandlar arabinos då denna sockerart finns i ovanligt hög halt just i majsfiber.

Styrelsen i Taurus Energy har beslutat om Företrädesemissionen för att stärka Bolagets rörelsekapital inför den fortsatta utvecklingen, patenteringen och marknadsgodkännandet av XyloFerm, samt för att kunna underhålla den befintliga patentportföljen om över 60 patent inom 14 patentfamiljer. Vidare är avsikten med Företrädesemissionen att säkerställa tillräckligt rörelsekapital. 

Bolaget avser att använda emissionslikviden till följande:

        i.            Återbetalning av Brygglånet.

      ii.            Fortsatt utveckling av XyloFerm för att även möjliggöra omvandling av arabinos utöver befintlig omvandling av xylos.

    iii.            Patentering av den nya versionen av XyloFerm.

     iv.            Erhålla marknadsgodkännande (GRAS-certifiering) av den nya versionen av XyloFerm.

       v.            Vidare utforskning av strategiska samarbeten med fokus på förbehandlingskompetens.

     vi.            Marknadsföring och försäljning av nuvarande version av XyloFerm.

   vii.            Underhåll av befintlig patentportfölj om 61 patent och pågående ansökningar.

viii.            Övriga verksamhetskostnader.

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Taurus Energy har, villkorat av godkännande vid årsstämman den 20 november 2019, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med de huvudsakliga villkoren nedan:

 • Varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller två (2) B-aktier och en (1) Teckningsoption.
 • Företrädesemissionen består av högst 46 338 359 Units som erbjuds till en teckningskurs om 0,48 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs per B-aktie om 0,24 SEK.
 • En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i aktien på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,24 SEK och högst 0,48 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 92 676 718 B-aktier, vilket vid fullteckning tillför Bolaget cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna (inklusive kostnader för garanter) bedöms till cirka 3,5 MSEK. I det fall Företrädesemissionen blir fulltecknad och samtliga 46 338 359 Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier tillförs Bolaget ytterligare cirka 11,1 MSEK vid lägsta teckningskurs (0,24 SEK per B-aktie) och cirka 22,2 MSEK vid högsta teckningskurs (0,48 SEK per B-aktie) före emissionskostnader. Totalt tillförs Taurus Energy vid fullteckning av samtliga B-aktier som emitteras i Företrädesemission samt vidhängande Teckningsoptioner således lägst cirka 33,4 MSEK och högst cirka 44,5 MSEK, före emissionskostnader.
 • Vid full teckning av samtliga B-aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 5 560 603,08 SEK, från 5 560 603,08 SEK till 11 121 206,16 SEK.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 2 780 301,54 SEK till 13 901 507,70 SEK.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 26 november till och med den 11 december 2019. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
 • Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 1 mars till och med den 16 mars 2021.
 • Aktieägare som väljer att inte teckna Units i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt om 50 procent vid full teckning i Företrädesemissionen.
 • Aktieägare som väljer att inte teckna Units i Företrädesemissionen kommer inte att erhålla några Teckningsoptioner. När Teckningsoptionerna utnyttjas kan aktieägare som inte äger Teckningsoptioner, eller som väljer att inte utnyttja Teckningsoptioner, vidkännas en maximal utspädningseffekt om ytterligare 20 procent (efter genomförandet av Företrädesemissionen). Vid full teckning i Företrädesemission samt fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna, kan utspädningen som högst uppgå till 60 procent.
 • Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande Units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat Units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av Units; i andra hand till annan som tecknat Units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av Units, i proportion till sådana garantiåtagande. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata ska tilldelning ske genom lottning.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid årsstämma den 20 november 2019. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionens genomförande förutsätter också att årsstämman beslutar om att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som beräknas offentliggöras omkring den 25 november 2019.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 3 procent av teckningsförbindelser och till cirka 47 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 50 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av bland andra Peter Vargas, Torsten Jonsson och Per Jansson. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller fjorton (14) procent i B-aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Brygglånefinansiering

Som en del av den föreliggande Företrädesemissionen har Bolaget upptagit ett brygglån om 1 MSEK. Brygglånet säkerställer det kortfristiga rörelsekapitalbehovet och täcker kostnader som uppkommer i samband med Företrädesemissionen.

Finansieringskostnaden motsvarar en månadsränta om 2,5 procent per påbörjad kalendermånad. Brygglånet är ämnat att återbetalas med likvider erhållna från Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

20 november 2019 Sista handelsdag i Taurus Energys aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter.

21 november 2019 Första handelsdag i Taurus Energys aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter.

22 november 2019 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter.

25 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum.

26 november 2019 – 9 december 2019 Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market.

26 november 2019 – 11 december 2019 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.

13 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

1 mars 2021 – 16 mars 2021 Utnyttjandeperiod för Teckningsoptionerna.

Rådgivare 

Mangold Fondkommission AB agerar projektledare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB bistår ledningen och styrelsen för Taurus Energy med tjänster rörande upprättande av memorandum, upprättande av marknadsföringsplan, koordinering med tredje part och stöd vid frågor rörande bolagsformalia i samband med i Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu 

Denna information är sådan information som Taurus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019.

Om Taurus Energy

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Taurus Energy. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Taurus Energy kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 25 november 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Taurus Energy har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Prenumerera

Dokument & länkar