Taurus Energy och IndianOil Corporation Ltd. inleder samarbete kring biobränsle

Report this content

Taurus Energy AB och IndianOil Corporation Limited (IOCL) är idag glada att kunna offentliggöra ett samarbetsprojekt inom pentosjäsning för produktion av andra generationens etanol för bruk i biobränsle.

Inom ramarna för samarbetet kommer IOCL att utvärdera Taurus Energys pentosomvandlande jäst XyloFerm® i syfte att bättre kunna nyttja cellulosaderiverade socker från jordbruksrester.

IOCL är Indiens största offentliga nationella oljebolag med affärsintressen längs hela värdekedjan för kolväten. IOCL har nyligen beslutat att investera i andra generationens biobränslen och har inlett byggandet av tre bioraffinaderier i Indien där lignocellulosa-biomassa skall användas för att producera bioetanol. Investeringen sker med anledning av  den indiska regeringens politiska beslut från 2018 om att uppnå 20 % inblandning av biobränsle i den nationella bränslereserven till år 2030.Taurus Energy har valts ut till teknologipartner i projektet genom workshops ledda av Business Sweden och har ingått ett avtal under vilket XyloFerms tekniska kapacitet skall utvärderas.

”Vi är mycket glada att ha ingått detta avtal med IOCL. Samarbetet är en tydlig indikation av XyloFerms kapacitet och vår kunskap som organisation. Vi tror att samarbetet kommer att gynna båda parter där Taurus Energys expertis och egna jäststammar aktivt kan stötta IOCL’s satsning på hållbar och miljövänlig utveckling. Vi ser detta som en viktig milstolpe för grön energi och ett utmärkt tillfälle för Taurus att visa vad vi kan.”

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy

www.taurusenergy.eu

www.iocl.com

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

 

Om Taurus Energy

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

 

Denna information är sådan som Taurus Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8 mars 2021 kl. 20:40

Prenumerera

Dokument & länkar