Taurus Energy offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B)

Report this content

Taurus Energy Aktiebolag (publ) (”Taurus Energy” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 18 mars 2021, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B), vilka emitterades i samband med Taurus Energys företrädesemission under 2019. Under perioden 1 mars – 16 mars 2021 har innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B) kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 27 299 940 teckningsoptioner för teckning av 27 299 940 aktier av serie B, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 84 procent. Taurus Energy tillförs därmed cirka 6,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,33 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Taurus Energy med 27 299 940 aktier av serie B, från 157 822 698 till 185 122 638 aktier, varav 2 723 112 aktier av serie A och 182 399 526 av serie B. Aktiekapitalet ökar med 1 637 996,40 SEK, från 9 469 361,88 SEK till 11 107 358,28 SEK.

Denna information är sådan som Taurus Energy Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021, kl. 16:10 CET.

  

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy Aktiebolag (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar