Taurus Energy offentliggör utnyttjandekurs för teckningsoptioner (TO 3 B)

Report this content

Taurus Energy offentliggör idag, 2021-03-01, utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B).

Taurus Energy Aktiebolag (”Taurus Energy” eller ”Bolaget”) har idag, den 1 mars 2021, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (Taurus TO 3 B) (”Teckningsoptionerna”).Utnyttjandekursen för teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 0,24 kronor och högst 0,48 kronor. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen uppgick under mätperioden till cirka 0,32 SEK och således uppgår utnyttjandekursen till 0,24 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Nyttjandeperioden pågår från och med idag den 1 mars 2021 fram till och med den 16 mars 2021.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 16 mars 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 12 mars 2021.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 390 TSEK.

Villkor för teckningsoptionerna i sammandrag:

Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Nyttjandekurs: 0,24 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Nyttjandeperiod: 1 mars 2021 till och med den 16 mars 2021

Sista dag för handel med TO 3 B: 12 mars 2021

Emissionsvolym: Det finns 32 572 990 utestående teckningsoptioner av serie 2019/2021. Vid fullt nyttjande tillförs Taurus Energy cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

En anmälningssedel kommer skickas ut till direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare. Anmälningssedel finns även att tillgå på Bolagets hemsida (www.taurusenergy.eu) och Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (www.mangold.se/aktuella-emissioner). Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

  

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy Aktiebolag (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar