TC TECH Sweden AB (publ) lämnar delårsrapport per 30 juni 2018

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under andra kvartalet 2018, medan nettoresultatet uppgick till -7 557 tkr (-5 869 tkr). Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -6 164 tkr (-3 657 tkr).

Under det första halvåret 2018 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (3 141 tkr) och nettoresultatet till -15 222 tkr (-10 262 tkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första sex månader uppgick till -11 210 tkr (-7 752 tkr)

TC TECH har i juni genomfört en riktad nyemission om 1 217 800 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 16 maj 2018. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med 97,4 tkr, samtidigt som bolaget tillförs ca 14 mkr i likvida medel. 

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Sverige för bolagets patentansökan med titeln ”Method and arrangement for metal processing”. Godkännandet i Sverige är det första gällande partiell härdning av metaller, vilket innebär en utökning av bolagets grundläggande teknikplattform. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 3:e juli 2038. 

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget nu levererar ett uppgraderat produktionssystem för volymtillverkning av LGP:er till bildskärmar till en taiwanesisk kund efter väl genomförda tester i bolagets lokaler i Stockholm. Leverans och installationen i Taiwan skedde under juli månad. Produktionstester pågår mot slutgodkännande. 

TC TECH har erhållit en finansiering om 9 MSEK från bolagets huvudaktieägare

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 augusti 2018 16.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. 

Om oss

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. www.tctech.se

Prenumerera

Dokument & länkar