TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2018

Bolagets nettoomsättning uppgick till 48 tkr (0 tkr) under fjärde kvartalet 2018, medan nettoresultatet uppgick till -10 326 tkr (-8 116 tkr).  Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -12 047 tkr (-5 208 tkr).  

Under perioden januari - december 2018 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 48 tkr (3 141 tkr) och nettoresultatet till -32 365 tkr (-23 784 tkr).  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 046 tkr (-15 182 tkr) under helåret 2018. 

Händelser under perioden

 •  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget erhållit slutgodkännande av produktionssystemet för volymproduktion av högpresterande LGP:er till LCD-bildskärmar som levererades till en kund i Taiwan i juli.
 •  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har tecknat avtal med en kund i Taiwan om leverans av ett andra TCP 150-system, för produktion av högpresterande LGP:er till LCD-skärmar. Leveransen beräknas påbörjas i december 2018 och avräknas senast under det första kvartalet 2019.
 •  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en avsiktsförklaring från en kinesisk tillverkare av högkvalitativa LGP:er till LCD-skärmar om beställning innan årsskiftet av ett TCP 150-system med roll-to-sheet-matning (RtS)
 •  Styrelsen i TC TECH Sweden AB (publ) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädes-emission av aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader samt eventuell övertilldelningsemission om upp till cirka 10 MSEK.
 •  Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ), kallades till extra bolagsstämma fredagen den 16 november 2018 kl. 13:00.
 •  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar byte av Certified Adviser till Arctic Securities.
 •  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att extra bolagsstämma hållits den 16 november. Vid stämman var ca 57 % av bolagets aktier representerade.
 •  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar offentliggörande av prospekt, med anledning av den företrädesemission som bolaget genomför.
 •  Bolaget meddelar att TC TECHs styrelseledamot Anders Lönner har hastigt avlidit. ”Det är med stor sorg och saknad vi har tagit emot nyheten om Anders Lönners bortgång”, säger styrelsen i TC TECH.
 •  TC TECH Sweden AB
  (publ) publicerar ett tilläggsprospekt, i tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 27 november 2018 med anledning av TC TECHs förestående fullt garanterade företrädesemission. Tilläggsprospektet har nu har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
 •  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod löpte ut den 12 december 2018. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 223,4 procent. Bolagets styrelse har beslutat att nyttja möjligheten till övertilldelning och TC TECH tillförs därmed totalt 40 MSEK före emissionskostnader och kvittning om 10,7 MSEK.

Händelser efter periodens utgång

 •  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order om tre produktionssystem för volymtillverkning av högpresterande LGP:er till en befintlig kund i Taiwan. Kunden är en LGP-tillverkare inom premiumsegmentet som levererar komponenter till LCD-bildskärmar i storlekar som passar till mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 februari 2019 8.00 CET. 

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North. Arctic Securities AS, filial Sverige är bolagets Certified Adviser. 

Om oss

TC TECH utvecklar produktionsteknologi som bygger på en innovativ och patenterad induktionsteknik. Teknologin kan användas för produktion av avancerade plastdetaljer och bolagets initiala fokus är produktion av Light Guide Plates, LGP, som används för att distribuera ljus i bildskärmar. TC TECH tillhandahåller nyckelfärdiga produktionssystem till bildskärmsindustrin. TC TECHs system möjliggör bildskärmar som är tunnare, har bättre upplösning samt lägre energiförbrukning. www.tctech.se

Prenumerera

Dokument & länkar