TC TECH Sweden AB (publ): TC TECH offentliggör informationsfolder med villkor och anvisningar för företrädesemissionen

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

TC TECH Sweden AB (publ) ("TC TECH" eller "Bolaget") har upprättat en informationsfolder med villkor och anvisningar avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 24 februari 2022 och som godkändes på extra bolagsstämma den 7 april 2022. Informationsfolder kommer att finnas tillgänglig på TC TECHs webbplats (https://tctech.se/investors/) samt emissionsinstitutet Arctic Securities hemsida (https://www.arctic.com/secse).

Företrädesemissionen i sammandrag

Vid den extra bolagsstämman i TC TECH den 7 april 2022 godkändes styrelsens beslut från den 24 februari 2022 om att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen medför företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de ägde på avstämningsdagen den 19 april 2022. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,90 SEK per aktie. I Företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie i Bolaget till en (1) teckningsrätt. Tre (3) Teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Tidplan för företrädesemissionen

  • 19 april 2022: Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
  • 21 april – 5 maj 2022: Teckningsperiod
  • 21 april – 2 maj 2022: Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
  • 21 april 2022 (tillsvidare): Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
  • Omkring den 11 maj: Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Legal rådgivare till TC TECH är Advokatfirman Delphi.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Om TC TECH

TC TECH är ett innovativt teknikbolag som har utvecklat ett system för tillverkning av avancerade
plastdetaljer med nanostrukturmönster. Grunden för verksamheten är en patenterad induktionsteknik
som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ned material. Inledningsvis har
TC TECH valt att fokusera på system för tillverkning av diffusers för mini-LED och s k Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar,
men tekniken lämpar sig även väl för såväl andra applikationsområden som material.
TC TECH har sitt säte och huvudkontor i Stockholm (Spånga), där även forskning och utveckling
bedrivs.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

Viktig Information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt

handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i TC TECH. Ingen åtgärd har vidtagits och

åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande om teckning av värdepapper i några andra

jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i TC TECH kommer endast ske

genom den informationshandling med villkor och anvisningar som Bolaget härmed offentliggör

inför teckningsperioden.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt,

inom eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada, Schweiz

eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle

kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som

står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna

anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade

aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från

1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon

annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i

enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av,

registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller

annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn

och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden

avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier.

Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär

indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på

historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade

på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden

kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker

och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad

information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för

pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att

offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information,

framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig

reglering.