Analyst Group: Aktieanalys på TCECUR - Sverige går starkt medan Norge har mer att bevisa

TCECUR är en teknikkoncern som kommande år ska växa både organiskt och genom förvärv. Under 2019 fortsätter de svenska dotterbolagen gå från klarhet till klarhet, medan den norska verksamheten för tillfället agerar sänke i koncernen. Givet en fortsatt bra trend i Sverigesegmentet, tillsammans med positiva resultat från det pågående omställningsarbetet i Norge, kan fortfarande andra halvan av 2019 bjuda på en intressant utveckling för TCECUR-aktien. Givet gjorda prognoser, där TCECUR estimeras kunna fortsätta växa under 2019 och 2020, i kombination med en bättre lönsamhet, härleds i dagsläget ett potentiellt värde om 28 kr per aktie i ett Base scenario.

 
För fullständig analys läs här: https://www.analystgroup.se/analyser/tcecur-q2-19/
 
Hade räknat med ett något starkare kvartal
 
Under Q2-19 uppgick omsättningen till ca 46 MSEK (43), motsvarande en ökad försäljning om ca 7 % jämfört med föregående års kvartal, varav den organiska tillväxten uppgår till 5 %. Tolv månader rullande omsättning uppgår nu till ca 207 MSEK, vilket innebär att TCECUR till aktiekursen 19,8 kr värderas till ungefär 0,4x försäljningen. Med tanke på rådande konjunkturläge och inledningen av 2019, hade vi själva räknat med en högre tillväxt under Q2-19 tillsammans med ett starkare resultat, även om break even på rörelsenivå (EBITDA 9 tSEK) är en klar förbättring mot -3,8 MSEK under Q2-18.
 
Norge har mer att bevisa
 
Sett till segmentsrapporteringen är det tydligt att det är Norge-verksamheten som tynger resultatet under 2019. Volymerna har minskat vilket i kombination med omstruktureringar och lågmarginalprojekt pressar lönsamheten. Under H1-19 har antalet anställda i Norge minskat från 22 till 18 anställda, ett tydligt tecken på det organisatoriska arbetet som fortgår. TCECUR bedömer att omvandlingen till ett mindre och mer lönsamt bolag i Norge kommer fortsätta under resten av 2019.
 
Dotterbolagen i Sverige fortsätter leverera
 
AWT dubblar sin volym, Mysec växer med 20 % och TC Connect Sverige växer med 25 %. De svenska dotterbolagen går fortsatt starkt i linje med våra estimat, varför dessa prognoser är relativt oförändrade. Exkluderat den norska verksamheten är TCECUR lönsamma under H1-19, med en EBITDA-marginal om ca 6,5 %.
 
Ny ägargrupp möjliggör nya förvärv
 
Tidigare huvudägare TPE har avyttrat större delen av sitt innehav till investeringsbolagen Mertiva, Arbona och Koncernens ledning och styrelse. Med en finansiellt stark ägargruppering som stöttar TCECURs planer för förvärv och skapar nya förutsättningar att erhålla finansiering, öppnas nya möjligheter för TCECUR att genomföra fler förvärv framgent. Ett förvärv av ett nytt dotterbolag under andra halvan av 2019 skulle kunna vara möjligt och anses utgöra en potentiell värdedrivare på kort sikt. 
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)  
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på TCECUR. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.
 

Om oss

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.

Prenumerera