Kommuniké från bolagsstämma i TCECUR Sweden AB (publ)

Report this content

TCECUR Sweden AB (publ), 559102-0184, ("Bolaget") höll idag torsdagen den 11:e juni 2020 klockan 14.00 årsstämma, varvid följande beslut togs.

Ärenden                  
 
1. Öppnande av stämman 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två justeringspersoner 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse  
 
8. Beslut om: 
 
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
10. Val av styrelse samt revisorer 
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier 
13. Årsstämmans avslutande
 
Punkt 8b - Resultatdisposition
  
Styrelsen beslutade att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärande att disponibelt fritt eget kapital, totalt 89 069 453 kronor, överförs i ny räkning.
 
Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
 
Styrelsearvode beslutades utgå med 150 000 kronor till ordförande och med 75 000 kronor till var och en av ledamöterna. Arvode till revisionsbolaget ska erläggas enligt godkänd räkning inom överenskommen kostnadsram. 
 
Punkt 10 - Val av styrelse samt revisorer
 
Omval av Håkan Blomdahl, Martin Zetterström och Tommy Lundqvist samt nyval av Ole Oftedal till styrelseledamöter. Ole Oftedal beslutades till styrelsens ordförande. 
 
Till revisor beslutades omval av Finnhammars Revisionsbyrå AB med Jonas Forsberg som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2021.   
  

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen
 
§ 1

 
Bolagets företagsnamn är TCECUR Sweden AB (publ).

 
§ 2

 
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

 
§ 3

 
Bolaget ska genom dotterföretag bedriva utveckling, försäljning, installation och service av produkter och tjänster inom säker kommunikation och säkerhetssystem, samt därmed förenlig verksamhet.

 
§ 4
 
Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 stycken och högst 16 000 000 stycken.

 
Aktierna ska kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A medför en (1) röst per aktie och aktier av serie B medför en tiondels (0,1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

 
Företrädesrätt vid ny- och fondemission

 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

 
Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

 
Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 
Omvandlingsförbehåll

 
Aktie av serie A ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie B. Aktie av serie B ska på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas till aktie av serie A. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier, lägst 10 000 stycken, som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.

 
§ 5

 
Styrelsen ska bestå av 3–8 ledamöter.

 
§ 6
 
Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

 
§ 7

 
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående.

 
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

 
§ 8

 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
 
1. Val av ordförande vid stämman,
 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 
3.  Godkännande av dagordning,
 
4. Val av en eller två justeringspersoner,
 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 
7.   Beslut om
 
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 
§ 9
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
 
§ 10
 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 
VD, eller den VD utser, beslutade bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear.

 
Punkt 12 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
  
Styrelsen beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier dock att det sammanlagda marknadsvärdet på nya aktier får uppgå till högst 40 000 000 kronor. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av företag samt anskaffning av kapital för finansiering av företagsförvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.
 
VD, eller den VD utser, beslutade att bemyndigas vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av beslutet hos Bolagsverket.

 
 
Om TCECUR

 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.  
 
Bolagets aktie är listad på NGM Nordic SME.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta: 
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR 
+ 46 739 830402
klas@tcecur.se 

Prenumerera