TCECUR - delårsrapport kvartal 3

Report this content

TCECUR presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2019, 1 juli - 30 september.

  
Nyckeltal tredje kvartalet

- Nettoomsättningen uppgick till 45 616 tkr (47 615 tkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 728 tkr (2 431 tkr).
- Resultat efter skatt uppgick till -726 tkr (-532 tkr). 
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,15 kr (-0,15 kr).
 
Nyckeltal jan - sep

- Nettoomsättningen uppgick till 143 488 tkr (126 107 tkr).
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 3 455 tkr (-575 tkr).
- Resultat efter skatt uppgick till -6 054 tkr (-6113 tkr).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,16 kr (-1,63 kr).
 
 
VD har ordet
 
Perioden juli-september
 
Omsättningen för perioden uppgår till 45,6 (47,6) MSEK, vilket är en minskning mot föregående år. Rörelseresultatet uppgår till 2,7 MSEK vilket är en förbättring från föregående år med ca 0,3 MSEK. Förklaringen är hänförlig till lägre volym i Norge med drygt 20 % medan övriga företag ökar volymen med drygt 30 %.
 
Refinansiering av förvärvslån med huvudägaren Mertiva sker till bättre villkor och nytt avtal tecknas med Swedbank som blir huvudbank för TCECUR gruppen.
 
Perioden jan-september
 
Omsättningen för perioden uppgår till 143,5 MSEK en ökning jämfört med föregående år med ca 14 %.
 
Förändringsprogrammet i TC Connect Norge med mer fokus mot service, mindre projekt och högre marginalkrav har givit väntad effekt. Orderingång är 20 % och försäljning 30 % lägre än föregående år, trots att serviceintäkterna ökar med 20 %.
 
Övriga företag i gruppen redovisar en försäljningsökning med ca 30 % under perioden.
 
Rörelseresultatet har förbättrats med ca 4 MSEK, inkluderat engångskostnader för avveckling av personal i Norge med 1 MSEK.
 
Mysec
 
Med leverans av ett antal projekt inom Botkyrka kommun, SISAB och andra kommuner utvecklas bolaget fortsatt väl. Med den egna portalen som nyckel ökar antalet användare samtidigt som en långsiktig relation med fler kunder skapas.
 
Mysec har dessutom vunnit en prestigeorder med Domstolsverket och Attunda Tingsrätt, som kommer att öppna nya affärsmöjligheter. Larmator som förvärvades i juni har integrerats väl i företaget.
  
TC Connect Norge
 
Henrik Nordin, CFO i TCECUR, har tillfälligt övertagit rollen som VD i TC Connect Norge. Harald Rönning lämnade bolaget under kvartalet.
 
Vi avvecklar nu större projekt inom offshore och tunnlar där slutleverans sker under kvartal 4. Dessa projekt har inte levererat positiva resultat och kommer med en reducerad bemanning inte att vara i fokus.
 
Det nya TC Connect Norge kommer istället att bli mer likt sin svenska syster med försäljning och installation av mindre säkerhetslösningar inom kommunikation, service och underhåll, samt ytterligare satsningar på det egna nätverket Diginet.
 
Med en stabil och lönsam verksamhet inom Diginet och service kommer vi åter att växa verksamheten med mindre projekt inom radiokommunikation.
 
AWT
 
AWT fortsätter leverans av säkerhetslösningar till en världsledande streamingproducent vilket sker i ett multinationellt projekt och som ger unika erfarenheter och referenser.
 
AWT Comex i Tyskland utvecklas enligt plan och vinner nya kontrakt med en ledande telecomleverantör. AWT har etablerat filial i Finland som en konsekvens av kundernas krav på lokal närvaro.
 
TC Connect Sverige
 
Försäljningen fortsätter att utvecklas väl med nya projekt inom inomhustäckning till statliga myndigheter.
 
Ytterligare resurser har anställts inom produktutveckling i linje med strategin att öka andelen egna produkter och serviceavtal.
 
Framtid
 
Med finansiellt starka investerare skapas nu nya möjligheter till att genomföra tillväxtstrategin. Vi utvärderar ett antal alternativ där kärnan i tillväxten utgör satsningar på koncernens bolag i produktutveckling, ökad säljkapacitet och mindre kompletterande förvärv.
 
Vi utvärderar dessutom större fristående säkerhetsbolag som kan utveckla koncernens struktur ytterligare. Vi söker företag med dokumenterad erfarenhet av lönsam tillväxt, unik position i marknaden, egna produkter och lösningar med en stark entreprenörsdriven ledning.
 
Vi har en långsiktig plan för tillväxt och resultat som vi tror på och som kommer att visa på ett långsiktigt och hållbart aktieägarvärde. Marknaden för säkerhetslösningar med ny teknik är fortsatt i stark utveckling. Med en mer fokuserad Norgeverksamhet är samtliga företag i koncernen väl positionerade för en lönsam tillväxt.
 
Ole Oftedal,
VD och koncernchef
TCECUR AB
 
 
OM TCECUR
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, innan förvärvet, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB.
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.  
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal,
VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole@tcecur.se
 
 
Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl. 08:50 CET.  

Prenumerera