TCECUR genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 55,5 MSEK

Report this content

Styrelsen för TCECUR Sweden AB (publ) (”TCECUR” eller ”Bolaget”) beslutade idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2021, om en nyemission av aktier av serie A om ca 55,5 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) i syfte att fortsätta TCECUR:s tillväxtstrategi. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser uppgående till 28,8 MSEK och garantiåtagande uppgående till 26,6 MSEK från Arbona AB. Ersättningen för lämnat garantiåtagande uppgår till tre procent. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv
 
TCECUR är en teknikorienterad koncern inom säkerhet som bedriver en aktiv förvärvsstrategi i syfte att erbjuda ett komplett produkt- och tjänsteerbjudande över en ökande geografisk yta. Bolagets produkterbjudande täcker olika områden såsom säker kommunikation, passersystem, kameraövervakning och diverse larm. Bolagets decentraliserade organisation med bibehållen entreprenöriell drift av koncernbolagen samt ett starkt fokus på säkerhetsteknik gör Bolaget agilt i den pågående strukturomvandlingen av säkerhetsbranschen med ett skifte mot en högre andel teknik och mer omfattande digitalisering.

 
Den 16 augusti 2021 meddelade TCECUR att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av LåsTeam Sverige AB (”LåsTeam”). Genom förvärvet av LåsTeam förstärker TCECUR sitt erbjudande ytterligare inom segmentet för nationella säkerhetssystem. Historiskt har TCECUR:s bolag inom nationell säkerhet haft huvuddelen av sin verksamhet i Stockholmsområdet och Mälardalen. LåsTeam ger nu TCECUR en stark bas i västra Sverige för vidare geografisk expansion samt en förstärkt leveranskapacitet av säkerhetslösningar både lokalt och till storkunder, t ex handelskedjor, som har verksamheter runt om i landet.

 
Utöver förvärvet av LåsTeam ser TCECUR gynnsamma marknadsförutsättningar för Bolagets befintliga verksamhet med god underliggande tillväxt som följd av ett ökat behov och en ökad vilja att implementera teknologiska skyddslösningar, en tilltagande marknad för säkerhet, en snabb teknologisk utveckling samt införandet av nya affärsmodeller, exempelvis diverse SaaS-erbjudanden. Sammantaget bidrar dessa faktorer till en stabilt växande grundaffär för Bolaget såväl nationellt som internationellt där TCECUR ser möjligheter till vidare expansion till ytterligare ett par länder inom de närmaste åren genom dotterbolaget AWT vilket är aktivt inom integrerade säkerhetssystem. Framför allt ser Bolaget en stark efterfrågan på integrerade säkerhetslösningar, säkra kommunikationslösningar och åtgärder för förbättrad inomhustäckning.

 
Med anledning av de gynnsamma marknadsförhållandena som bedöms möjliggöra en stark organisk tillväxt inom Bolagets samtliga affärsområden, förvärvet av LåsTeam och den förvärvsstrategi som Bolaget har fastslagit har styrelsen för TCECUR beslutat att genomföra Företrädesemissionen som, vid fullteckning, kommer inbringa ca 55,5 MSEK till TCECUR före emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 4 MSEK Företrädesemission bedöms möjliggöra en accelererad tillväxt för Bolaget genom förstärkta möjligheter till organisk tillväxt och strategiska förvärv. Nettolikviden avses disponeras för återbetalning av brygglån avseende förvärvet av LåsTeam Sverige, 20 MSEK, finansiering av förvärv samt ökande rörelsekapital för den fortsatta organiska tillväxten, 31,5 MSEK.  

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen den 10 november 2021 erhålls en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 32,00 SEK per nyemitterad aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden 12 – 26 november 2021.
  • Genom Företrädesemissionen kommer TCECUR, vid full teckning, tillföras ca 55,5 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser uppgående till 28,8 MSEK och garantiåtaganden uppgående till 26,6 MSEK från Bolagets huvudägare, Arbona AB. Ersättningen för lämnade garantiåtaganden uppgår till tre procent.
  • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är avhängigt godkännande av extra bolagsstämma den 8 november 2021. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

8 november 2021               Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter

9 november 2021               Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

10 november 2021             Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

11 november 2021             Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

12 – 26 november 2021     Teckningsperiod

12 – 23 november 2021     Handel i teckningsrätter

12 november 2021          Handel med BTA fram till att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen, vilket beräknas ske omkring vecka 50, 2021

1december 2021                Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen

Styrelsen i TCECUR beslutade idag, den 14 oktober 2021, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2021, att genomföra en företrädesemission av högst 1 733 665 aktier av serie A (”Aktier”). Rätt att teckna nya Aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare av båda aktieslagen. För varje aktie oavsett aktieslag som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 10 november 2021 erhålls en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny Aktie till en teckningskurs om 32,00 SEK per Aktie. Vid full teckning kommer TCECUR att tillföras ca 55,5 MSEK före emissionskostnader. I den utsträckning inte samtliga erbjudna nyemitterade Aktier tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna Aktier utan stöd av teckningsrätter.

Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till sådana tecknare som även tecknat Aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av Aktier. I andra hand ska tilldelning av Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal Aktier som var och en tecknat. I tredje och sista hand ska tilldelning av Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Anmälan om teckning av Aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under teckningsperioden som löper under perioden 12 – 26 november 2021. Anmälan om teckning av Aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild anmälningssedel, eller, såvitt anmälan avser förvaltarregistrerade investerare, i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 433 416,25 SEK, från 1 733 665,75 SEK till 2 167 082,00 SEK, genom utgivande av högst 1 733 665 Aktier. Antalet aktier ökar därmed från 6 934 663 till högst 8 668 328 aktier, varav 100 000 aktier är av serie B. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till högst ca 20,0 procent av kapital och ca 20,2 procent av röster, baserat på antal aktier och röster i Bolaget efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har TCECUR erhållit teckningsförbindelser från Bolagets huvudägare Arbona, styrelsen och koncernledningen uppgående till ca 28,8 MSEK, motsvarande ca 52,0 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsåtaganden. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med Bolagets huvudägare, Arbona AB, uppgående till ca 26,6 MSEK, motsvarande ca 48,0 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår med tre procent på garanterat belopp för garantiåtagandet. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtagande. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtagande kommer att finnas i det prospekt som planeras offentliggöras senast den 11 november 2021.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2021. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Schjødt är finansiell respektive legal rådgivare till TCECUR i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com 

Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021 kl. 09:20 CET.

Om TCECUR
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av åtta dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter.
Koncernen består av Access World Technic AB, Automatic Alarm i Stockholm AB, Lamport Sweden AB, Mysec Sweden AB, LåsTeam Sverige AB, RF Coverage AB, TC Connect AS och TC Connect Sweden AB.

 
VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i TCECUR. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna Aktier i TCECUR kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som TCECUR beräknar offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i TCECUR har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Prenumerera

Dokument & länkar