TCECUR refinansierar förvärvslån och byter huvudbank

Report this content

TCECURs dotterbolag har tidigare haft fem olika banker beroende av tidigare historik. Avtal har nu tecknats med Swedbank som huvudbank vilket medför att koncernens hantering av finansiering och löpande bankärenden blir enklare och mer fördelaktigt.
 
I samband med detta så refinansieras och utökas även det förvärvslån som togs i samband med förvärvet av Mysec. Huvudägaren Mertiva AB kommer att ställa ut ett långfristigt lån om 30 MSEK till marknadsmässiga villkor med löptid 5 år, som ersätter tidigare förvärvslån om 20 MSEK.

  
”Vi ser mycket positivt på en fördjupad relation med Swedbank som innefattar samtliga bolag i koncernen. Dessutom tecknar vi ett fördelaktigare förvärvslån med Mertiva vilket också skapar stabilitet och möjliggör att vi kan exekvera på vår uttalade förvärvsstrategi.”, säger Ole Oftedal VD på TCECUR.
 
 
OM TCECUR   
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, innan förvärvet, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och återkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB.     
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.   
 
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal,
VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole@tcecur.se 
 
Viktig information: Denna information är sådan information som TCECUR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl. 12:00 CET. 

Prenumerera