Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen Byggitegel.se

Om en byggherre önskar en garanti för att huset ska kunna motstå det fuktiga vädret vid kusterna så är ett tegelhus den rätta vägen att gå. Tegel kan nämligen ta upp och avge fukt utan att huset tar skada.

En undersökning från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har visat att fler än 160 000 nybyggda hus med enstegstätade fasader har drabbats av svamp. Husen byggdes med en fasad av plastbaserad puts och på en konstruktion av organiskt material som i motsatts till tegel inte tål fukt. Skadorna sker när fukt tränger in i konstruktionen genom otätheter i fasaden och därmed ger grogrund för svampangrepp.

Vilka hus byggs i Göteborg?

Älvstaden i Göteborg är en av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Här skall det under de kommande åren byggas 25 000 nya lägenheter i ett område nära vattnet.

Sju delområden med gamla industriområden och outnyttjade ytor på båda sidor om älven skall utvecklas utifrån devisen ”samla staden, möta vattnet och stärka stadscentrum”. En viktig del av Älvstaden är Frihamnen med sina bryggor ut mot älven som skall ge plats åt 9000 bostäder och 15 000 arbetsplatser under de kommande 20 åren.

VD för Byggitegel.se Gitte Krusholm Nielsen menar att man bör utnyttja erfarenheterna från Danmark, Holland och Belgien som alla ligger kustnära och där man genom århundradena byggt hus i tegel som med 100 procents säkerhet kan tåla vatten. Sluseholmen i Köpenhamn är ett bra exempel på moderna tegelbyggnader uppförda i ett hamnområde.

Bygg hållbart

Tegelhus är inte bara klimatbeständiga utan även underhållsfria. Tegelsten kan uppföras i ”rå” form utan ytbehandling i form av målning eller träskyddsmedel och med en levnadstid på flera hundra år är tegelhus ekonomiska och belastar inte miljön.

Tegelverk är därtill en värmeackumulerande konstruktion som utjämnar temperaturskillnader i och med att den kan hålla på värmen och därmed säkra att inomhustemperaturen inte blir för hög under en varm sommardag, och på motsatt sätt inte faller för mycket under en vinterdag.

”Den exklusivitet som ligger i teglet passar till marknaden och man kan få tillbaka sin investering på både kort sikt på grund av snabb försäljning och på lång sikt till följd av lång hållbarhet och låga underhållskostnader” berättade arkitekt Thomas Carstens, Arkitema Architects för 100 arkitekter från Stockholmsområdet när han föra året redogjorde för designmässiga och byggnadstekniska principer bakom byggnationerna i Sluseholmen i Köpenhamn. 

För ytterligare information, kontakta:

Gitte Krusholm Nielsen, Tegelinformation, Tel: 45 7114 1440, e-post:gkn@dansketegl.dk, www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Danske Tegl” en svensk satsning på information om murat byggande. www.tegelinformation.se är en av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Media

Media