Fortsatt låg efterfrågan i industrin

Report this content

Företagens kapacitetsutnyttjande och behov av arbetskraft är kvar på de mycket låga nivåer som avslutade fjolåret. Ordervolymerna minskar däremot i mer begränsad omfattning än tidigare.  Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets första kvartal.

- Året har inletts med fortsatt lågkonjunktur enligt företagens egna beskrivningar. Resultatet är väl i linje med att ordervolymerna minskade under sista kvartalet i fjol. Även SCB:s senaste statistik visar på en fortsatt låg efterfrågan, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom.

Resursutnyttjandet är kvar på en låg nivå. Färre än en fjärdedel av företagen utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut. Även efterfrågan på personal ligger kvar en på låg nivå. Endast 7 procent av företagen rapporterar brist på yrkesarbetare (6 procent fjärde kvartalet i fjol). För tekniker/ingenjörer är siffran 17 procent (15 procent).

I fem av åtta branscher/grupper av leverantörsföretag fortsätter ordervolymerna på export att minska. På hemmamarknaden faller ordervolymerna i sex av åtta branscher. Positivt är att bil- och transportmedelsindustrin, leverantörer till tele- och elektroindustrin och i någon mån tillverkare av elmaskiner ökar sina exportorder.

- Nedgången är nu mer begränsad jämfört med det omfattande fallet tidigare under fjolåret. Detta är en indikation på att ordernivåerna stabiliseras, låt vara på en låg nivå, avslutar Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 508 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 605 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 78 % på export.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Dokument & länkar

Citat

Nedgången är nu mer begränsad jämfört med det omfattande fallet tidigare under fjolåret.
Anders Rune, chefekonom