Stark avslutning av året

Ordertillväxten sker på bred front och samtliga delbranscher och grupper av leverantörer rapporterar en sammantaget ökad orderingång under årets sista kvartal. Kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på en hög nivå, men företagens rapporterning av brist på arbetskraft har dämpats något jämfört med föregående kvartal.

– Årets sista konjunkturbarometer indikerar att året avslutas starkt. Fortsatt ordertillväxt och ett högt utnyttjande av produktionskapaciteten samt hög efterfrågan på personal visar att teknikindustrin i Sverige är i en högkonjunktur, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom i en kommentar till företagens rapportering om utvecklingen under årets sista kvartal.

- Särskilt bilindustrin har en längre tid visat stora framgångar och med påtagligt stor positiv effekt för många underleverantörer. Andra branscher har inte nått motsvarande framgångar men riktningen är för de flesta ändå tydligt åt rätt håll. Att maskinindustrin nu visar på en ökad efterfrågan och ett ökat resursutnyttjande är en viktig injektion för en fortsatt positiv utveckling av konjunkturen för industrin Sverige inför 2018, säger Anders Rune

– Utgångsläget inför starten av nästa är som framgår av konjunkturbarometern klart positivt. Ökade investeringar i industrin kan förväntas bidra till en fortsatt ökad efterfrågan. Samtidigt kan förväntas att såväl bilindustrin som byggindustrin framöver inte alls kommer växa som vi sett tidigare. Konjunkturen under det kommande året kan därmed förväntas ändra karaktär, där investeringsaktiviteter betyder mer för tillväxten och mer konsumentnära verksamhetrer mindre, avslutar Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 524 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 648 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent säljs på export.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se där även filmade kommentarer med Anders Rune finns.

För mer information, kontakta:

Anders Rune, Chefekonom     08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom         08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Dokument & länkar