Kommuniké från extra bolagsstämma i Tele1 Europe Holding AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Tele1 Europe Holding AB Vid extra bolagsstämma i Tele1 Europe Holding AB den 27 februari fattade aktieägarna följande beslut. Skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag om upptagande av förlagslån om nominellt högst 170.000 kronor genom emission av skuldebrev förenade med högst 1.700.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Tele1 Europe Holding AB (Bolaget), till följd varav Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 85.000 kronor. Emissionen av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till tillsvidareanställda i Tele1 Europe Holding-koncernen samt till Bolagets dotterbolag Tele1 Europe AB i syfte att dotterbolaget skall äga rätt skilja av optionsrätterna och överlåta dessa på marknadsmässiga villkor till nyanställda i koncernen. Syftet är att främja de anställdas engagemang och öka de anställdas incitament till goda insatser. Skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning riktad till bolagets finska dotterbolag Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utge två förlagslån om nominellt en krona vardera genom emission av två skuldebrev, benämnda N-S no. 31:2, förenat med 20.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, respektive N-S no 32:2, förenat med 20.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Som en följd av utnyttjande av optionsrätterna kan bolaget aktiekapital högst ökas med totalt 2.000 kronor. Emissionen av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till bolaget finska dotterbolag Tele1 Europe in Finland OY, för efterföljande vidareöverlåtelse av optionsrätterna i enlighet med tidigare utfärdade s k personaloptioner. Syftet är att säkerställa att bolagets utländska dotterbolag, genom överlåtelse av teckningsoptioner i motsvarande omfattning, kan uppfylla sina åtaganden enligt de s.k. personaloptioner som tidigare utfärdats till anställda i dessa bolag. Vid fullt utnyttjande av de optionsrätter som utfärdas till följd av de bägge besluten kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 87.000 kronor genom utgivning av högst 1.740.000 aktier vilket motsvarar en utspädning med ca 1,1 procent av det totala antalet aktier och röster. Utspädningen uppgår, med hänsyn tagen till samtliga utestående teckningsoptioner som utfärdats efter Bolaget börsnoterades, till ca 1,1 procent av det totala antalet aktier och röster. Om hänsyn även tas till optionsrätter som utfärdats innan bolaget börsnoterades, uppgår den totala utspädningen för samtliga utestående optioner till ca.9,6 procent av det totala antalet aktier och röster. Bolagsstämman godkände vidare att överlåtelse av optionsrätter skulle ske i enlighet med styrelsens förslag. För mer information, kontakta: Tele1 Europe Holding AB Ulrika Grauers Kullberg, bolagsjurist Tel: +46 8 56 31 0305 Mobil: +46 701 810 305 E-post: ulrika.kullberg@tele1europe.se Om Tele1 Europe (NASDAQ: TEUR, Stockholm Stock Exchange: TEUR) Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, telefoni och Internet till stora och medelstora företag i Norden. Tele1 Europe är idag den enda pan-nordiska data- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorväg för data- och internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 och har knappt 1000 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.tele1europe.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00980/bit0001.pdf

Dokument & länkar