Styrelsen i Tele1 Europe Holding AB föreslår optionsprogram

Styrelsen i Tele1 Europe Holding AB föreslår optionsprogram Styrelsen i Tele1 Europe Holding AB har beslutat att föreslå extra bolagsstämma den 27 februari 2001 att bolaget dels skall upptaga förlagslån om nominellt högst 170.000 kronor genom emission av skuldebrev förenat med högst 1.700.000 optionsrätter till nyteckning av aktier, dels skall upptaga två förlagslån om nominellt 1 krona vardera förenade med totalt 40.000 optionsrätter till nyteckning. Förlagslån om nominellt högst 170.000 kronor Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, anställda i Tele1 Europe Holding AB och i dess dotterbolag samt i det helägda dotterbolaget Tele1 Europe AB i syfte att efter teckning äga rätt att skilja av optionsrätterna och överlåta dessa till senare anställda inom Tele1 Europe koncernen. Skuldebrevet löper med 3 % årlig ränta och förfaller till betalning den 28 mars 2002. Skuldebreven om nominellt 10 kronor förenade med hundra (100) optionsrätter till nyteckning av hundra (100) aktier skall emitteras till en kurs motsvarande optionsrättens värde, beräknad enligt den s.k. Black & Scholes-modellen och baserad på aktiekursen, med tillägg av 10 kronor avseende skuldebrevets nominella belopp. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske, skall motsvara ett belopp uppgående till 125 procent av den för aktier i Bolaget noterade genomsnittliga betalkursen enligt O-listan för varje börsdag under perioden från och med den 27 februari 2001 till och med den 12 mars 2001. Anmälan för teckning av aktier med stöd av optionsrätter, varvid en optionsrätt ger rätt att teckna en aktie, kan äga rum under perioden från och med den 3 september 2001 till och med den 15 mars 2004. Syftet är att främja de anställdas engagemang i Tele1 Europe Holding koncernen och öka de anställdas incitament till goda insatser. Två förlagslån om nominellt 1 krona vardera Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bolagets finska dotterbolag Tele1 Europe in Finland Oy i syfte att efter teckning skilja av optionsrätterna och överlåta dessa till anställda i enlighet med villkoren i tidigare utfärdande personaloptioner. Skuldebreven löper med 3% rörlig ränta och förfaller till betalning den 28 mars 2002. Skuldebreven om nominellt 1 krona vardera förenade med vardera 20.000 optionsrätter till nyteckning emitteras till skuldebrevens nominella belopp. För de 20.000 teckningsoptionerna knutna till det första förlagslånet skall den kurs till vilken teckning av aktier kan ske vara ett belopp i SEK vid tidpunkten för teckning motsvarande NOK 3,65 ökat med 1% per månad från och med den 1 september 1998, inklusive månaden då teckning sker. För de resterande 20.000 teckningsoptionerna knutna till det andra förlagslånet skall den kurs till vilken teckning av aktier kan ske vara ett belopp i SEK vid tidpunkten för teckning motsvarande NOK 4 ökat med 1% per månad från och med den 15 januari 1999. Syftet är att tillse att bolagets dotterbolag kan uppfylla sina åtaganden enligt personaloptioner tidigare utfärdade till anställda i Norge. Till följd av styrelsens förslag enligt ovan kan bolagets aktiekapital sammanlagt komma att ökas med höst 87.000 SEK, vilket vid full teckning motsvarar ca 1,1% av det totala antalet aktier och röster. Den totala utspädningseffekten av förslagen uppgår vid full teckning och med hänsyn till totalt utestående teckningsoptioner, till ca 9,6% av det totala antalet aktier och röster. För mer information, kontakta: Tele1 Europe Holding AB Ulrika Grauers Kullberg, bolagsjurist Telefon: +46 8 56 31 0305 E-post: ulrika.kullberg@tele1europe.se Om Tele1 Europe (NASDAQ: TEUR, Stockholm Stock Exchange: TEUR Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget tillhandahåller bredbands, Internet och tal lösningar, inklusive server/web hosting och tilläggstjänster för stora och medelstora företag i de Nordiska länderna. Tele1 Europe är för närvarande den enda helnordiska data- och telekommunikationsoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. De lokala nätverken, vilka länkas samman med ett intercity stamnät, kommer vara en av Europas snabbaste data- och Internetmotovägar, med en initial kapacitet på upp till en gigabit. www.tele1europe.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/26/20010126BIT00820/bit0001.pdf

Dokument & länkar