Tele1 Europe meddelar planerad obligationsupplåning om 150 miljoner Euro

Tele1 Europe meddelar planerad obligationsupplåning om 150 miljoner Euro. Tele1 Europe Holdig AB ("Bolaget"), den snabbväxande Nordiska leverantören av bredbandstjänster, meddelar idag att man via sitt helägda dotterbolag, Tele1 Europe N.V. har för avsikt att genomföra en ny obligationsupplåning. Den planerade emissionen omfattar nominellt 150 miljoner Euro med förfall 2008. I en kommentar säger Ivar Strömberg, Bolagets koncernchef: "Vi håller fast vid vårt mål att stärka vår position som en ledande leverantör av bredbandstjänster till företag i Norden. Vi har en stark finansiell position och är fortsatt fullt finansierade för vår befintliga affärsplan. Kapitaltillskottet från denna upplåning kommer användas för att skapa utrymme till att genomföra förvärv som kompletterar vår befintliga affärsplan samt accelerera expansionen av vårt bredbansnät. Vi står fast vid vårt mål att nå break-even nivå på resultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITDA), senast under andra kvartalet 2002." Trots att Tele1 Europe's ekonomiska rapportering för tolvmånaders perioden t.o.m. den 31 december 2000 inte har varit föremål för revisorernas slutliga granskning och inte kommer att publiceras förrän i mitten av februari 2001, meddelar Bolaget idag att man förväntar sig en utveckling enligt, eller bättre än, plan vad gäller omsättning och bruttomarginal för fjärde kvartalet. Bolaget meddelar även att man förväntar sig att utbyggnaden av bredbandsnätet och kundtillväxten går enligt plan, eller snabbare, jämfört med målen för 31 december 2000. Liia Nõu, Finansdirektör, kommenterar: "Trots att ekonomiska data för bokslutet inte varit förmål för revisorernas granskning och att siffrorna kan komma att ändras, förväntar vi oss att vår omsättning för tremånaders perioden som slutar 31 december 2000 kommer ligga mellan 355MSEK och 360MSEK. Bruttomarginalen före avskrivningar förväntas överstiga 37%. Vår justerade EBITDA förlust, förväntas ligga mellan 137MSEK och 142MSEK. EBITDA är justerat för avsättningar för sociala avgifter relaterat till personal optioner, valutakursvinst/förslust samt övriga poster som återfinns under finansnetto. EBITDA förlusten i fjärde kvartalet inkluderar upp till 20MSEK för osäkra fordringar, där majoriteten är relaterat till vissa internet baserade kunder. EBITDA förlusten inkluderar även uppskattningsvis 30MSEK i kostnader för tilläggsköpeskillingar relaterat till tidigare förvärv, vilka läggs under försäljnings- och administrationskostnader samt kostnader för teknik, forskning och utveckling justerat för avsättningarna och avskrivningar, enligt US GAAP, dessutom ingår extraordinära kostnader för UMTS ansökningar i Sverige och Norge. För mer information, kontakta: Tele1 Europe Holding AB Tele1 Europe Holding AB Ivar Strömberg, Koncernchef Liia Nõu, Finansdirektör Tel: 08 5631 00 01 Tel: 08 56 31 02 33 E-post: ivar.stromberg@tele1europe.se E-post: liia.nou@tele1europe.se Tele1 Europe Holding AB Cecilia Johansson, Investor Relations Tel: 08 56 31 02 19 E-post: cecilia.johansson@tele1europe.se Om Tele1 Europe (NASDAQ: TEUR, Stockholm Stock Exchange: TEUR Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget tillhandahåller bredbands, Internet och tal lösningar, inklusive server/web hosting och tilläggstjänster för stora och medelstora företag i de Nordiska länderna. Tele1 Europe är för närvarande den enda helnordiska data- och telekommunikationsoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. De lokala nätverken, vilka länkas samman med ett intercity stamnät, kommer vara en av Europas snabbaste data- och Internetmotovägar, med en initial kapacitet på upp till en gigabit. www.tele1europe.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar