Årsstämma 2020

Report this content

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att bolagets årsstämma hölls idag 11 maj 2020.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Andrew Barron, Anders Björkman, Georgi Ganev, Cynthia Gordon, Eva Lindqvist, Lars-Åke Norling och Carla Smits-Nusteling samt omvalde Carla Smits-Nusteling som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Didrik Roos kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2019 och beslutade om en utdelning om 5,50 kronor per aktie att utbetalas i två lika stora delar om 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes onsdagen den 13 maj 2020 och för den andra utbetalningen fredagen den 2 oktober 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna måndagen den 18 maj 2020 respektive onsdagen den 7 oktober 2020.

Årsstämman beviljade styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
  • godkänna nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
  • anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2020), innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 000 000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier i bolaget, samt bemyndiga styrelsen att besluta om att sälja egna B-aktier i syfte att täcka kostnader i förhållande till Tele2s långsiktiga incitamentsprogram LTI 2018 – LTI 2020. Årsstämman godkände inte överlåtelse av egna aktier till deltagarna i LTI 2020, och styrelsen avser därför att återkomma med förslag eller information om hur leverans av aktier enligt programmet ska ske,
  • bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att Tele2s innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Tele2,
  • ändra bolagsordningen bland annat för att styrelsens inför en bolagsstämma ska kunna samla in fullmakter eller besluta om att aktieägarna ska kunna poströsta, samt
  • avslå förslag från aktieägare.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman utsågs Andrew Barron till vice ordförande i styrelsen. Vidare utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Eva Lindqvist utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Lars-Åke Norling, Cynthia Gordon och Carla Smits-Nusteling utsågs till medlemmar i revisionsutskottet. Andrew Barron utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Lars-Åke Norling och Anders Björkman utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar