Telelogic offentliggör bokslutskommuniké för 2002

Report this content

Bokslutskommuniké 2002 Telelogic oktober-december 2002: Förbättrat rörelseresultat 16,8 Mkr i rörelseresultat under kvartalet Förbättrade bruttomarginaler Ökade från 72,0% till 76,7% jämfört med samma kvartal föregående år Licensförsäljningen ökade med 10% jämfört med tredje kvartalet Synergy och DOORS utsedda av Yphise till världsledande inom respektive område 35% tillväxt i försäljningen av Telelogic Synergy jämfört med tredje kvartalet Nyförsäljningen av DOORS ökade med 11% under helåret Konsultintäkterna minskade ytterligare som en effekt av fortsatt rationalisering och svag efterfrågan Utvecklingen inom telekom segmentet har stabiliserats Positiv utveckling inom finans, bank och försäkringssegmenten 41,8 Mkr i positivt kassaflöde för helåret. Likvida medel uppgick till 160 Mkr vid årets slut Stark licensförsäljning i oförändrat marknadsklimat Telelogics omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 275 Mkr (30,4 MUSD) jämfört med 264 Mkr (28,3 MUSD) för tredje kvartalet. Det är en ökning med 4% jämfört med tredje kvartalet och en minskning med 28% jämfört med samma period föregående år. För helåret 2002 omsatte Telelogic 1 121 Mkr (116,2 MUSD). Försäljningen av licenser och underhåll uppgick till 221 Mkr under fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 10% jämfört med tredje kvartalet. Försäljningen av licenser och underhåll motsvarar 80% av den totala omsättningen vid fjärde kvartalets utgång. Konsultförsäljningen uppgick till 54 Mkr under fjärde kvartalet vilket är 13% lägre än tredje kvartalet och 55% lägre än samma period föregående år. Detta är i linje med Telelogics strategi att minska egen konsultförsäljning och tydligare fokusera organisationen på licensförsäljning. Konsultverksamheten styrs successivt om till produktnära tjänster i form av förstudier, installation av mjukvara och processförbättringar. Telelogic har under det senaste året mer än halverat konsultorganisationen. 69% av Telelogics omsättningsnedgång för 2002 är relaterad till minskade konsultintäkter. Den amerikanska marknaden har utvecklats stabilt med en ökning av intäkterna både jämfört med tredje kvartalet och jämfört med samma period föregående år. Den del av Telelogics amerikanska verksamhet som ökat mest under fjärde kvartalet är telekomsektorn där ett flertal större affärer har tecknats. För femte kvartalet i följd visar Telelogics amerikanska verksamhet god lönsamhet. Telelogics marknadsbolag i Europa har under fjärde kvartalet haft en stabil utveckling av försäljningen med oförändrad lönsamhetsnivå. Marknadsbolaget i Norden har genomfört större omstruktureringar under hösten för att förstärka fokus på licensförsäljning. Omsättningen har dock ökat med 24% från tredje till fjärde kvartalet. Hela ökningen är relaterad till en ökad licensförsäljning. Dotterbolagen i Asien har haft ett fjärde kvartal där försäljning och lönsamhet varit något bättre än under tredje kvartalet. Telelogics dotterbolag i Japan har dock haft ett svagt kvartal medan övriga delar av Asien har utvecklats väl, framför allt bolagen i Indien och Korea. Resultat Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader var 16,8 Mkr vilket är en kraftig förbättring jämfört med tredje kvartalet. Från och med oktober har Telelogic påbörjat avskrivningen av balanserade produktutvecklingskostnader för Telelogic Tau. Lönerna har dessutom återställts till ursprungsnivå efter det temporära lönesänkningsprogram Telelogic genomfört. De löpande kostnaderna har trots detta fortsatt att minska under det fjärde kvartalet. Kostnaderna kommer också att minska ytterligare under första kvartalet 2003 och bedömningen är att kostnaderna kommer att fortsätta att minska även under andra kvartalet för att därefter stabiliseras. För 2002 har den totala kostnaden inklusive omstruktureringskostnader minskat med 34% jämfört med 2001. Omstruktureringskostnaderna uppgick till 24,3 Mkr under fjärde kvartalet. Merparten av omstruktureringskostnaderna är relaterade till förändringar i den nordiska verksamheten där kraftfulla åtgärder genomförts under kvartalet. Under 2003 kommer Telelogic att ta eventuella omstruktureringskostnader som en del av löpande kostnader. Bedömningen är dock att ytterligare åtgärder som föranleder omstruktureringskostnader av väsentlig omfattning inte kommer att behöva genomföras under 2003. Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -13,0 Mkr. Förbättrad bruttomarginal Telelogic har successivt förbättrat bruttomarginalen till att under fjärde kvartalet uppgå till 76,7% vilket ska jämföras med 72,0% för samma period föregående år. Även brutto-marginalen på licensförsäljningen har ökat något till 91,1%, men den förbättrade totala bruttomarginalen beror framför allt på att försäljningen av licenser och underhåll står för en allt större del av den totala försäljningen. Marginalen för konsultverksamheten var under perioden 17,7% vilket är i linje med tredje kvartalet. Telelogic anpassar successivt antalet konsulter till den lägre efterfrågan. Långsiktigt är Telelogics målsättning en konsultmarginal på över 30%. Detta mål beräknas uppnås under 2003. Framgångsrik verksamhet inom nya segment Telekomsegmentets andel av Telelogics totala omsättning har minskat från 48% 2001 till 32% 2002. Däremot ökade försäljningen mot telekomindustrin under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Telelogic tolkar detta som att en stabilisering skett inom detta segment och att försäljningen under 2003 bör kunna börja återhämta sig. Försäljningsökningen inom telekom i fjärde kvartalet är dock framförallt ett resultat av ett antal större affärer. I december tecknades en större licensaffär med en nordisk telekomleverantör (4,2 Mkr) samt en affär med en amerikansk telekomoperatör (12,7 Mkr). Båda företagen har valt Telelogic Synergy som standard för all ändrings- och konfigurationshantering i sin mjukvaruutveckling. Tidigare under kvartalet tecknades ett avtal omfattande ett flertal av Telelogics produkter med en nordisk telekomleverantör till ett värde av 5,8 Mkr. Telelogics försäljning mot flyg- och försvarsindustrin har varit stabil under fjärde kvartalet. Under helåret 2002 har segmentet vuxit från att representera 15% 2001 till 21% 2002. En stor kund inom detta segment är BAE Systems som kommunicerat att de redan inom det första året uppnått besparingar som överstiger investeringen i ett av Telelogics verktyg. Försäljningen mot bilindustrin under andra halvåret 2002 är på samma nivå som under första halvåret. Segmentet har vuxit från 5% av omsättningen 2001 till 7% av omsättningen 2002. Fortfarande är försäljningen koncentrerad till Tyskland. Verksamheten mot segmentet i USA och Japan är under uppbyggnad och bilindustrin representerar fortfarande mindre än 5% av dessa länders omsättning. Telelogics ambition är att kraftfullt stärka sin position mot denna bransch under 2003. Segmentet för finans, bank och försäkringar är på stark frammarsch. Under fjärde kvartalet har omsättningen ökat med mer än 100% och utgör 9% av Telelogics försäljning under kvartalet. Vid 2002 års utgång motsvarar finanssegmentet 6% av den totala omsättningen. Under kvartalet har bl.a ett avtal tecknats med brittiska Friends Provident till ett värde av 6,8 Mkr omfattande alla Telelogics produkter. Under tredje kvartalet syntes en tydlig trend mot ökad korsförsäljning. Denna trend har fortsatt under fjärde kvartalet. Merparten av de större affärer som genomförts i fjärde kvartalet har omfattat två eller flera av Telelogics produktfamiljer. Kraftig tillväxt i Telelogic Synergy Telelogic Synergy har haft ett starkt kvartal med 35% tillväxt jämfört med tredje kvartalet och 8% jämfört med samma period föregående år. För helåret 2002 representerar Synergy 28% av omsättningen jämfört med 23% 2001. Synergy har dessutom för andra gången i rad utsetts av det franska analysföretaget Yphise till det världsledande ändringsverktyget på marknaden. Telelogic DOORS utvecklas stabilt och har ökat från att utgöra 27% av omsättningen 2001 till 39% 2002. I december bekräftades DOORS världsledande ställning åter en gång i en studie kring kravhantering. Även denna studie är genomförd av analysföretaget Yphise. Telelogic Tau har minskat till 28% av den totala omsättningen under 2002 jämfört med 36% för 2001. Nedgången för Tau kan härledas till nedgången inom telekomindustrin. Försäljningen av Tau har ökat inom de fokuserade segmenten utanför telekom jämfört med tredje kvartalet. Lanseringen av andra generationen Tau produkter under 2002 bedöms ge full effekt först under andra halvåret 2003. Lansering av ny generation produkter Telelogic har tidigare under året lanserat en rad nya produkter. Detta har fortsatt under fjärde kvartalet. Den 7 oktober, lanserade Telelogic en helt ny generation av Telelogic Tau. Detta är resultatet av Telelogics fleråriga arbete att få utvecklingsspråken SDL och UML att smälta samman. Den nya generationen Tau verktyg kommer successivt att ersätta tidigare Tau produkter. På detta sätt kommer Telelogic under de kommande åren kunna sänka sina totala kostnader för produktfamiljen Tau. Andra generationen Tau är dessutom det första verktyget från någon av de ledande aktörerna med ambitionen att stödja den framväxande standarden UML2. Detta kommer att öppna upp nya användningsområden för produkten. Telelogic DOORS har utökats med funktionalitet för elektroniska signaturer, en mycket efterfrågad funktion inom läkemedelsindustrin. Dessutom har Telelogic under kvartalet lanserat en integreration mellan DOORS och den nya generationen av Telelogic Tau. Denna funktionalitet förväntas röna stort intresse bland framförallt DOORS användare. Personal Antalet anställda uppgick vid årets slut till 768, en minskning från 1010 vid årets början. Detta är en effekt av åtgärdsprogram som haft till syfte att minska kostnaderna och fokusera verksamheten mot försäljning av licenser och tjänster som förstudier, installation av mjukvara och processförbättringar. 65% av personalminskningen under 2002 har därför skett inom konsultsidan. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2002 uppgick till 122,4 Mkr. Av investeringarna på 92,1 Mkr är 83,7 Mkr aktiverad produktutveckling främst av den andra generationen av Tau-produkter som började säljas under fjärde kvartalet. Finansierings-verksamheten uppgick till 11,5 Mkr varav 14,0 Mkr i optionsprogram till personalen samt amortering av lån med 2,5 Mkr. Sammantaget ger detta ett positivt kassaflöde på 41,8 Mkr under 2002. Likvida medel per den 31 december 2002 uppgick till 160 Mkr. Bolagstämma och nomineringskommitté Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas på Börshuset i Malmö den 2 april 2003. Styrelsens fullständiga förslag kommer att annonseras på sedvanligt sätt i god tid före stämman. Förslag från aktieägarna rörande nomineringar av styrelseledamöter kan lämnas till nomineringskommitténs ordförande Bo Dimert eller till VD Anders Lidbeck. Utsikter för 2003 Telelogics marknad är inne i en tydlig omstruktureringsfas och förväntas under 2003 att återgå till tillväxt. Telelogic är väl positionerat för att möta en ökad efterfrågan. Under 2003 kommer Telelogic att vidta åtgärder för att åter stärka tillväxten. Bolaget har som ambition att under 2003 ha god tillväxt i marknaderna i USA och Asien. Telelogic har även som målsättning att under helåret uppnå tillväxt i licensförsäljningen på global basis. Bolaget kommer under 2003 att fortsätta fokusera på att förbättra rörelseresultatet för att uppnå den sedan 1999 fastlagda målsättningen om att nå 20% rörelsemarginal 2004. Bedömningen är att rörelseresultatet före skatt för helåret 2003 kommer att vara positivt. Under 2003 kommer Telelogic att ta eventuella omstruktureringskostnader som en del av löpande kostnader. Bedömningen är dock att ytterligare åtgärder som föranleder omstruktureringskostnader av väsentlig omfattning inte kommer att behöva genomföras under 2003. Malmö den 22 januari 2003 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Telelogics revisorer. Under kvartalet har ingen ändring av redovisningsprinciperna skett. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar