Telenor ny huvudägare i Utfors - stärker sin nordiska position

Report this content

Telenor ny huvudägare i Utfors - stärker sin nordiska position Telenor har träffat en överenskommelse med styrelsen i Utfors, Utforskoncernens bankkonsortium, Utfors företagsrekonstruktör och aktieägare representerande 34.4 % av aktier och röster i Utfors. Utfors integreras därmed i Telenors nordiska satsning på marknaden för företagskommunikation. Transaktionen är villkorad bl a av att fordringsägarna accepterar och att tingsrätten fastställer det erbjudna ackordsförslaget om 25 %, samt att extra bolagsstämma i Utfors fattar beslut om emissioner av aktier och konvertibla skuldebrev så att företagsrekonstruktionen av Utfors därmed kan slutföras. -Genom det planerade övertagandet av Utfors och integration med Telenor Business Solutions AB skapar vi en slagkraftig aktör på den svenska marknaden, samtidigt som vi stärker vår nordiska position. Utfors har idag en modern och stark nätverksstruktur och kundbas som är mycket intressant för oss. Vår kombinerade starka position inom telefoni och datatjänster ger Telenor Business Solutions en position som huvudkonkurrent till Telia på den svenska företagsmarknaden, säger Morten Lundal, VD i Telenor Business Solutions AS. -Strävan för Utforss styrelse har varit att finna den absolut bästa lösningen för Utforss kunder, långivare, anställda och aktieägare. Telenor har den finansiella styrkan, tekniska kompetensen och marknadsvisionen för att på bästa sätt förvalta och utveckla den kundbas och tjänsteutbud som vi byggt upp under de senaste åren, säger Sven- Christer Nilsson, Styrelseordförande i Utfors AB. -Jag är helt övertygad om att Utfors kunder och anställda kommer att bli väl omhändertagna inom Telenorkoncernen. I Utforss ledning är vi mycket tillfredställda med lösningen som säkrar framtiden för de värden som vi byggt upp inom Utforskoncernen, säger Jan Werne VD i Utfors AB Trenden går alltmer mot en konvergens mellan telefoni och datakommunikation. Det betyder att kunderna bara kommer att behöva ett kommunikationsnät i framtiden. På så sätt skapas en enkelhet och flexibilitet, vilket ger nya möjligheter för de framtida arbetsplatserna. -Vi blir genom affären ledande på att leverera lösningar för moderna arbetsplatser i Norden. Det är samtidigt viktigt för oss att ge Utfors kunder trygghet inför framtiden genom att ta tillvara de tjänster Utfors har i dag samtidigt som vi stärker vårt totala tjänsteutbud genom samordning med Telenors övriga tjänster, säger Morten Lundal Affären är därför en del av Telenors långsiktiga nordiska satsning. I en tid präglad av osäkerhet inom tele- och IT-marknaden träder Telenor fram som en ledande aktör för företagskommunikation i Norden. Telenor Business Solutions betalar 264 miljoner svenska kronor för köpet av Utfors. Avtalet som har tecknats med styrelsen i Utfors och bolagets viktigaste långivare innebär att Telenor Business Solutions köper långivarnas fordringar på Utfors som därefter konverteras till aktier, samt en kontantbetalning till Utfors som vidarebetalas till kreditgivarna i den pågående ackordsprocessen. Kombinationen av konverteringar av skuld och kontantbetalning ger Telenor Business Solutions 90procents ägarandel i Utfors samt konvertible skuldbrev som kan konverteres till 2 % av aktierna och rösterna i Utfors. Dessutom överförs aktierna i Telenor Business Solutions AB till Utfors AB, mot ytterligare konvertibler i Utfors. (För ytterligare information om transaktionen se separat faktablad). För mer information Telenor Business Solutions Arne Cartridge, Director Communications, Telenor Business Solutions AS, +47 479 009 00, arne.cartridge@telenor.com Utfors Markus Boberg, Informationschef Utfors, tel: +46 8-5270 3016 el. +46 708- 483016, markus.boberg@utfors.se Fakta om affären Telenor Business Solutions förvärvar aktiemajoriteten i Utfors till ett pris av 264 miljoner svenska kronor svenske. Överenskommelsen är träffad mellan styrelsen i Utfors, Telenor Business Solutions, Utfors-koncernens bankkonsortie, Utfors företagsrekonstruktör och aktieägare representerande 34,4% av aktier och röster i Utfors,. Transaktionen innebär att Telenor Business Solutions övertar en del av bankkonsortiets fordringar vilka därefter används som emissionslikvid vid emission av nya aktier och konvertibla skuldebrev i Utfors. Vidare innebär överenskommelsen att Telenor Business Solutions garanterar Utfors fordringsägares betalning av fordringar om 25 % i enlighet med villkoren för den i Utfors pågående företagsrekonstruktionen. Därutöver innebär överenskommelsen att Telenor Business Solutions överlåter aktierna i dotterbolaget Telenor Business Solutions AB, i vilket Telenor Business Solutions svenska verksamhet bedrivs, till Utfors som vederlag för konvertibla skuldebrev i Utfors. Utfors och Telenor Business Solutions svenska verksamheter kommer därmed att integreras. Transaktionen medför att Telenor Business Solutions erhåller 90 % av aktierna och rösterna i Utfors och därutöver konvertibla skuldebrev som kan konverteras till 2 % av aktierna och rösterna i Utfors. Efter en sådan konvertering erhåller bankkonsortiet 1,2% av aktierna och rösterna i Utfors och nuvarande aktieägare 6,8% av aktierna och rösterna i Utfors. Därutöver kan Telenor Business Solutions erhålla ytterligare aktier och röster i Utfors genom konvertering av de konvertibla skuldebreven vilka erhålles som vederlag för aktierna i Telenor Business Solutions AB. Värdet av Telenor Business Solutions svenska verksamhet kommer att fastställas genom en oberoende värdering av Enskilda Securities. Telenor Business Solutions ägande i Utfors efter full utspädning är beroende av denna värdering och kommer att redovisas i styrelsens förslag till bolagsstämman. Transaktionen är villkorad bl a av att fordringsägarna accepterar och att tingsrätten fastställer det erbjudna ackordsförslaget om 25 % samt att extra bolagsstämma i Utfors fattar beslut om emissionerna av aktier och konvertibla skuldebrev så att företagsrekonstruktionen av Utfors därmed kan slutföras. Skulle de villkor som gäller för transaktionen inte uppfyllas har Telenor Business Solutions och bankkonsortiet överenskommit att Telenor Business Solutions ska ha rätt att från bankkonsortiet förvärva av Utfors ställda panter i form av aktier i dotterbolag, vilket skulle innebära att värdena inte blir tillgängliga för aktieägarna. I syfte att fatta för transaktionen erforderliga beslut har Utfors styrelse beslutat kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 17 december 2002. Transaktionen kräver också godkännande från Konkurrensverket. Om Telenor Business Solutions Telenor Business Solutions förnyar och förenklar IT & kommunikationslösningar för den nordiska och europeiska företagsmarknaden. Vi levererar telefoni- datakommunikation och driftstjänster till företag och organisationer. Telenor Business Solutions har idag 4500 anställda i 10 länder, och levererar gränsöverskridande lösningar, baserad på internationell närvaro och infrastruktur. Det svenska dotterbolaget Telenor Business Solutions AB är idag 2: a på företagsmarknaden inom IT & kommunikation och har ca 300 anställda, med egna kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag, med en omsättning 2001 på 40,6 miljarder NOK. Företaget har 22,000 anställda. Telenor är ett av nordens ledande företag för distribution av telefoni, information, kunskap och underhållning. Förutom satsningarna på den nordiska hemmamarknaden har Telenor omfattande, och snabbt växande verksamhet i en rad länder i Europa och Sydostasien. Om Utfors Utfors är den självklara nordiska partnern för högkvalitativa fasta och mobila bredbands-, Internet- och telefonitjänster. Utfors driftsätter ett nät med teknologi som är den absolut främsta i världen och som ger unika kostnadsfördelar. Utfors erbjuder i detta nät företag, myndigheter och privatpersoner banbrytande tjänster som skapar nya möjligheter till utveckling och kreativitet. Utfors kommer att knyta ihop de 75 största städerna i Norden med ett 7100 km långt bredbandsnät. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT01190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT01190/wkr0002.pdf

Dokument & länkar